C1-Introduction - K thut lp trnh Chng 1 Chng 1 M u...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1 K thu t l p trình 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 8/14/2006 y = A*x + B*u; x = C*x + d*u; StateController start() stop() LQGController start() stop() Ch ươ ng 1: M ở₫ầ u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1: M ởđầ u N idung bài gi ng 1.1 Gi i thi un i dung môn h c 1.2 Gi i thi u chung v k thu t l p trình 1.3 Ph ươ ng pháp lu n 1.4 Qui trình phát tri n ph n m m 1.5 S ơ l ượ c v ngôn ng C/C++
Background image of page 2
3 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1: M ởđầ u 1.1 N idung môn h c ± Các k thu tl p trình c ơ b n , th chi nminhho trên các ngôn ng l p trình C và C++: —L ptrìnhcóc utrúc( structured programming ) —L ptrìnhh ướ ng ₫ố it ượ ng ( object-oriented programming ) —L ptrìnhth igianth c( real-time programming ) —L ptrìnht ng quát ( generic programming ) ± T isaoch n C/C++: — Hai ngôn ng l ptrìnhtiêubi unh t, ₫ủ ₫ể th chi ncác k thu tl p trình quan tr ng — Hai ngôn ng l p trình quan tr ng nh t ₫ố iv ik s ư i n/k s ư₫ i ukhi n
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1: M ởđầ u Quan i mv môn h c ± Đề cao ki ế nth cc ơ b n, n nt ng: —Th i ênv t ư duy ph ươ ng pháp l ptrình —T okh n ă ng d thích ng v icác ng d ng khác nhau —T okh n ă ng d thích ng v i các ngôn ng l ptrình khác (Java, Visual Basic, C#, MATLAB…) —Nh nm nh tính chuyên nghi p trong l p trình: hi u qu + ch tl ượ ng ± Nh ng n idung không có trong ch ươ ng trình: —L ptrìnhh th ng (low-level system programming) —L ptrình ₫ồ h a —L ptrìnhgiaoti ế pv icácthi ế tb ngo i vi ( c ng n iti ế p, song song…) —L
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 48

C1-Introduction - K thut lp trnh Chng 1 Chng 1 M u...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online