C3_Functions_and_Library

C3_Functions_and_Library - © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1 K ỹ thu ậ t l ậ p trình Ph ầ n II: L ậ p trình có c ấ u trúc 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 8/31/2006 y = A*x + B*u; x = C*x + d*u; StateController start() stop() LQGController start() stop() Ch ươ ng 3:¡Hàm và th ư vi ệ n 2 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 3: Hàm và th ư vi ệ n N ộ i dung ch ươ ng 3 3.1 Hàm và l ậ p trình h ướ ng hàm 3.2 Khai báo, ₫ị nh ngh ĩ a hàm 3.3 Truy ề n tham s ố và tr ả v ề k ế t qu ả 3.4 Thi ế t k ế hàm và th ư vi ệ n 3.5 Th ư vi ệ n chu ẩ n ANSI-C 3.6 Làm vi ệ c v ớ i t ệ p tin¡s ử d ụ ng th ư vi ệ n C++ 3.7 N ạ p ch ồ ng tên hàm C++ 3.8 Hàm inline trong C++ 3 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 3: Hàm và th ư vi ệ n 3.1 Hàm và l ậ p trình h ướ ng hàm L ậ p trình có c ấ u trúc có th ể d ự a trên m ộ t trong hai ph ươ ng pháp: ¡ L ậ p trình h ướ ng hàm (function-oriented), còn g ọ i là h ướ ng nhi ệ m v ụ (task-oriented), h ướ ng th ủ t ụ c (procedure-oriented) ¡ L ậ p trình h ướ ng d ữ li ệ u (data-oriented) Nhi ệ m v ụ NV 1 NV 2 NV 3 NV 1a NV 1b NV 2a NV 2b NV 2c NV 3 DL 1 DL 2 DL 3 DL 1 DL 2 DL 3 4 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 3: Hàm và th ư vi ệ n Hàm là gì? ¡ Ti ế ng Anh: function -> hàm, ch ứ c n ă ng ¡ M ộ t ₫ơ n v ị t ổ ch ứ c ch ươ ng trình, m ộ t ₫ o ạ n mã ch ươ ng trình có c ấ u trúc ₫ể th ự c hi ệ n m ộ t ch ứ c n ă ng nh ấ t ₫ị nh, có giá tr ị s ử d ụ ng l ạ i ¡ Các hàm có quan h ệ v ớ i nhau thông qua l ờ i g ọ i, các bi ế n tham s ố ( ₫ầ u vào, ₫ầ u ra) và giá tr ị tr ả v ề ¡ Cách th ự c hi ệ n c ụ th ể m ộ t hàm ph ụ thu ộ c nhi ề u vào d ữ ki ệ n (tham s ố , ₫ố i s ố c ủ a hàm): — Thông th ườ ng, k ế t qu ả th ự c hi ệ n hàm m ỗ i l ầ n ₫ề u gi ố ng nhau n ế u các tham s ố ₫ầ u vào nh ư nhau — M ộ t hàm không có tham s ố thì giá tr ị s ử d ụ ng l ạ i r ấ t th ấ p ¡ Trong C/C++: Không phân bi ệ...
View Full Document

Page1 / 51

C3_Functions_and_Library - © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online