C4-Data Structures - Chng 1 K thut lp trnh Chng 4: Khi qut...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1 K thu t l p trình 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 9/8/2006 y = A*x + B*u; x = C*x + d*u; StateController start() stop() LQGController start() stop() Ch ươ ng 4: Khái quát v c u trúc d li u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c utrúcd li u N idung ch ươ ng 4 4.1 C utrúcd li ulàgì? 4.2 M ng và qu nlýb nh ớ₫ộ ng 4.2 Xây d ng c u trúc Vector 4.3 Xây d ng c utrúcList
Background image of page 2
3 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c utrúcd li u 4.1 Gi ithi uchung ± Ph nl n các bài toán trong th ct ế liên quan t icác d li uph ch p, nh ng ki ud li uc ơ b ntrong ngôn ng l p trình không ₫ủ bi udi n ± Ví d : —D li u sinh viên: H tên, ngày sinh, quê quán, mã s SV,. .. —M ôh ìnhh àmt ru y n: Đ ath ct s , ath cm us —M ôh ìnht r ng thái: Các ma tr n A, B, C, D —D li uquátrình : ±Tên ₫ạ il ượ ng, d i o, giá tr , ₫ơ nv , th i gian, c psais , ng ưỡ ng giá tr ,... Đố it ượ ng ₫ồ h a: Kích th ướ c, màu s c, ₫ườ ng nét, phông ch , . .. ± Ph ươ ng pháp bi udi nd li u: ₫ị nh ngh ĩ aki ud li
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c utrúcd li u V n ₫ề : Bi udi nt ph pd li u ± Đ as nh ng d li uthu cm t ng d ng có liên quan v i nhau => c nbi udi ntrongm tt ph pcóc u trúc, ví d : — Danhsáchsinhviên : ±Cácd li u sinh viên ₫ượ cs px ế ptheo th t Alphabet —M hình t ng th cho h th ng i u khi n: Bao g m nhi u thành ph nt ươ ng tác —D li
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/05/2012 for the course C++ 101 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 32

C4-Data Structures - Chng 1 K thut lp trnh Chng 4: Khi qut...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online