{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C4-Data Structures - Chng 1 K thut lp trnh Chng 4 Khi qut v...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1 K thu t l p trình 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 9/8/2006 y = A*x + B*u; x = C*x + d*u; StateController start() stop() LQGController start() stop() Ch ươ ng 4: Khái quát v c u trúc d li u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c u trúc d li u N i dung ch ươ ng 4 4.1 C u trúc d li u là gì? 4.2 M ng và qu n lý b nh ớ ₫ộ ng 4.2 Xây d ng c u trúc Vector 4.3 Xây d ng c u trúc List
Background image of page 2
3 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c u trúc d li u 4.1 Gi i thi u chung Ph n l n các bài toán trong th c t ế liên quan t i các d li u ph c h p, nh ng ki u d li u c ơ b n trong ngôn ng l p trình không ₫ủ bi u di n Ví d : — D li u sinh viên: H tên, ngày sinh, quê quán, mã s SV,... — Mô hình hàm truy n: Đ a th c t s , a th c m u s — Mô hình tr ng thái: Các ma tr n A, B, C, D — D li u quá trình: Tên ₫ạ i l ượ ng, d i o, giá tr , ₫ơ n v , th i gian, c p sai s , ng ưỡ ng giá tr ,... Đố i t ượ ng ₫ồ h a: Kích th ướ c, màu s c, ₫ườ ng nét, phông ch , ... Ph ươ ng pháp bi u di n d li u: ₫ị nh ngh ĩ a ki u d li u m i s d ng c u trúc (struct, class, union, ...)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c u trúc d li u V n ₫ề : Bi u di n t p h p d li u Đ a s nh ng d li u thu c m t ng d ng có liên quan v i nhau => c n bi u di n trong m t t p h p có c u trúc, ví d : Danh sách sinh viên: Các d li u sinh viên ₫ượ c s p x ế p theo th t Alphabet — M hình t ng th cho h th ng i u khi n: Bao g m nhi u thành ph n t ươ ng tác — D li u quá trình: M t t p d li u có th mang giá tr c a m t ₫ạ i l ượ ng vào các th i i m gián o n, các d li u ₫ầ u vào liên quan t i d li u ₫ầ u ra Đố i t ượ ng ₫ồ h a: M t c a s bao g m nhi u ₫ố i t ượ ng ₫ồ h a, m t b n v c ũ ng bao g m nhi u ₫ố i t ượ ng ₫ồ h a Thông th ườ ng, các d li u trong m t t p h p có cùng ki u, ho c ít ra là t ươ ng thích ki u v i nhau Ki u m ng không ph i bao gi c ũ ng phù h p!
Background image of page 4
5 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 4: Khái quát v c u trúc d li u V n ₫ề : Qu n lý (t p h p) d li u S d ng k ế t h p m t cách khéo léo ki u c u trúc và ki u m
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

C4-Data Structures - Chng 1 K thut lp trnh Chng 4 Khi qut v...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online