{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C5-Classes and Objects - Chng 1 K thut lp trnh Phn III Lp...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1 K thu t l p trình Ph n III: L p trình h ướ ng ₫ố i t ượ ng 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 y = A*x + B*u; x = C*x + d*u; StateController start() stop() LQGController start() stop() Ch ươ ng 5: L p và ₫ố i t ượ ng 9/15/2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L p và đố i t ượ ng © 2005 - HMS N i dung ch ươ ng 5 5.1 Khái ni m 5.2 T c u trúc sang l p 5.3 Bi ế n thành viên 5.4 Hàm thành viên 5.5 Ki m soát truy nh p
Background image of page 2
3 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L p và đố i t ượ ng © 2005 - HMS 5.1 Khái ni m Đố i t ượ ng là gì? Th c th ph n m m Mô hình/ ₫ạ i di n c a m t ₫ố i t ượ ng v t lý: Tank, Heater, Furnace Motor, Pump, Valve Sensor, Thermometer, Flowmeter Control Loop, Control System Ho c m t ₫ố i t ượ ng logic ("conceptual object): Trend, Report, Button, Window Matrix, Vector, Polynomial
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L p và đố i t ượ ng © 2005 - HMS M t ₫ố i t ượ ng có...  Các thu c tính (attributes)  Tr ng thái (state) • D li u Quan h  Hành vi (behavior) Các phép toán Đặ c tính ph n ng  C ă n c ướ c (identity)  Ng ngh ĩ a/trách nhi m (semantic/responsibilities) Hành vi s a, c n, ch y ch y khi g p nguy hi m Tr ng thái t ư th ế s c kh e C ă n c ướ c Tên: Rex ID: 007 Ng ngh ĩ a Chó gi nhà Thu c tính màu lông: vàng gi ng: Berge
Background image of page 4
5 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L p và đố i t ượ ng © 2005 - HMS L p là gì? M t l p là th c thi c a các ₫ố i t ượ ng có chung — Ng ngh ĩ a — Thu c tính — Quan h — Hành vi L p = Đ óng gói [C u trúc d li u + hàm thao tác] — L p các vector, l p các ma tr n (d li u ph n t + các phép truy nh p và phép toán c ơ b n) — L p các hình ch nh t (các d li u t a ₫ộ + phép v , xóa,...) — L p các mô hình hàm truy n (các h s ố ₫ a th c t /m u, các phép toán xác ₫ị nh tính n ₫ị nh, xác ₫ị nh các i m c c,...) Các d li u c a m t l p => bi ế n thành viên Các hàm c a m t l p => hàm thành viên Các bi ế n c a m t l p => m t ₫ố i t ượ ng, m t th nghi m
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L p và đố i t ượ ng © 2005 - HMS L p trình h ướ ng ₫ố i t ượ ng (object-oriented programming, OOP) Tr u t ượ ng hóa ( abstraction ): giúp ₫ơ n gi n hóa v n ₫ề , d s d
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}