C5-Classes and Objects - Chng 1 K thut lp trnh Phn III: Lp...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 1 K thu t l p trình Ph n III: L p trình h ướ ng ₫ố i t ượ ng 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 y = A*x + B*u; x = C*x + d*u; StateController start() stop() LQGController start() stop() Ch ươ ng 5: L pvà ₫ố it ượ ng 9/15/2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L pvà đố it ượ ng © 2005 - HMS N idung ch ươ ng 5 5.1 Khái ni m 5.2 T c utrúcsang±l p 5.3 Bi ế nthànhviên 5.4 Hàm thành viên 5.5 Ki msoáttruynh p
Background image of page 2
3 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L pvà đố it ượ ng © 2005 - HMS 5.1 Khái ni m Đố i t ượ ng là gì? ± Th c th ph n m m ± Mô hình/ ₫ạ i di n c a m t ₫ố it ượ ng v t lý: — Tank, Heater, Furnace — Motor, Pump, Valve — Sensor, Thermometer, Flowmeter — Control Loop, Control System ± Ho c m t ₫ố it ượ ng logic ("conceptual object): — Trend, Report, Button, Window — Matrix, Vector, Polynomial
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L pvà đố it ượ ng © 2005 - HMS M t ₫ố i t ượ ng có. ..  Các thu c tính (attributes)  Tr ng thái (state) •D li u • Quan h  Hành vi (behavior) • Các phép toán Đặ c tính ph n ng  C ă n c ướ c (identity)  Ng ngh ĩ a/trách nhi m (semantic/responsibilities) Hành vi s a, c n, ch y ch y khi g p nguy hi m Tr ng thái t ư th ế c kh e C ă n c ướ c Tên: Rex ID: 007 Ng ngh ĩ a Chógi nhà Thu c tính màu lông: vàng gi ng: Berge
Background image of page 4
5 © 2004, HOÀNG MINH S Ơ N Ch ươ ng 5: L pvà đố it ượ ng © 2005 - HMS L plàgì? ± M tl plàth cthic acác ₫ố it ượ ng có chung —N g ngh ĩ a —T h u ctính —Q u a nh —H à n hv i ± L p= Đ óng gói [C utrúcd li u + hàm thao tác] —L p các vector, l p các ma tr n(d li uph nt + các phép truy nh pvàphéptoánc ơ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/05/2012 for the course C++ 101 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 19

C5-Classes and Objects - Chng 1 K thut lp trnh Phn III: Lp...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online