P605Sec2Appen-Examples

P605Sec2Appen-Examples - MREUUJ. X +1; gecjflow 2:,“ SW...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MREUUJ. X +1; gecjflow 2:,“ SW Exwéas (ID—“‘5 S¥Q~£ vol-JAN; ‘_ - Hag .3}er MM-SVQ-‘J (fluivhflaa K 40 “313% 1912.16 CM. Exam me. I”! we. {XML on» m: ‘11’9- Ila-1% 9—7»; ‘ «V (KHZ) £m0k: fit" #DZOMMQL QPKBSWL.‘¢8?IP¥, 4" .’\ Puts} gwavasifi T mi V in. 4am: as? K) j) 0AM}. If _ _ MFMMW "wit. 9 - ' ._'., _ "L ‘D1 9%.},4- 32".. wggowwm :EZJWU’LM I: USE, on‘o’vnbm‘eL 97714 £{LMKIWJQH €#__________.____ we! be m 36. mt U$:W- .r :(I-Eanfi\x_rQa.-Mv£} % 51 1 v a = ~- «:5 . Cam-fl J F' b The“ LLXIVL);‘;;Q bit-0M5 éaiwij 12% Solosflimiew Jr Dwiflflgflfixv) MW: gag":ng , WW 0 [{ Hunk“: +0 mermmirt 2?“: as W419“?- “ a O . ct L- J L m, M éaafac — wfmtx} -- m}? a... :4; l ‘1' data-J {SF—{3:0 "7’ C H" M“ q M U K; :2. C) :32? “'mimibt + m(i + M£Mj¢L>§°+ Mgémx I 0 ® 1 e’gd{: ‘3 M x a .9 ._ 63+; 35—? MVL+MX=ED \@X@WQW®JE THE " r fl} Etcel‘cx‘CM gun: h:le -..._t»1_x m a: mom IS 224%, f SDIVQ 1CD: <35 (£0.93) Kids: Mfe.L¢-€:J Emma 7453 Abra. ng-e) : 40 + {be — fiaoxk wr.%{\ VLO Cum-4Q tic Jeg‘eflmimai} {/4 .zmj’aa/i» Mdémq‘g, } 3 Mil-V‘WA. gram Clean: 9*. “I?” Hi €7UG/JIZWHL 6? GPPLS'K'me‘MJL- 5m 1, ‘bmd (x (was) 43:52)) Dow, HL—S— . X {1 ‘ I j . MeijbskI: LEM eh Us»? Chm—$944} {96> dimimc‘p; :9va “Hi. VMEAJOlflJ (13%?) ((3%... 0an ’Hw-‘u... bahf§\ is :wMW' GAINS» ; KY1?) :LU (LL. ck... I Qu ncg‘ica‘m A“ 614%.. efM 6’? mw-Efimix w: I - Mg“; mafia“? so 9 (a one, 7L vac—LA $9., gw‘énéwu-Jr) N942; me, an. fiat-LNQ-W,‘3 w more»? Mme/{er Mme! «BLEJk $942: I? hawk. m Afiadhfi tern: a? @4954}: 6% germ... A a}: 3% 3:”— : WW. Zbgfisfl)?’ '1': 1D @197 ) 0 0L ()2? ova; wauifilief Quacj'iow. “24¢ 95"“ 2-5:qu 3 . 1!“- e79“ a); CDWSILfll-Mst 10¢ axe- .uukwrawv‘x Quuchavu (m 5;- HQ; “L Wok; M) +9 1m 41mg; 51 Qulm‘wfi M . 9;; 23.1.: _-;-_. 1 (Ki 4:) gm: {36¢ 9i (1115 £1 KGB/ski J {2X91 E I . ' H Iowa 53w? . 104:. Zégefla *‘ “i; “ D { ma 7% g (:9 Ear Bad». Mm «mi-all ‘37” Solve, £71,; £5{ m& ‘ gov-9... obi-4Q... Vwa’iL-‘sm c, . n .I _ I: WAX) via if} : Q21 5 CééJLAQMGJLHCD mingle/leg 0K val W'H’k Q90“; ' 91 due. 40 I m wMPhL'J‘SL ; #24“ Applar mei-«W maul—'{ciéa/ . SD HF»le f-vx KIM—P“ It ((moerW1VkQ MWLQ ] g kag. GLQSL mori‘ (1) x)\3> .543 {hquoeid— Q “2‘ __ I -1 l ha. 62.— chuk Esp» 32am t L5 EH’L +-g_-_wt>< “gray mgg‘ A" 3? L31": 3?“ 41L ..: O 33") 3x: - 61qu 6:11: Eat“ G-{vvs 1 CL L L H H 2:. {'moi yr fi%fi"%t”l3n —7 M1 "Al 3: 1-}; + m3 7. Al mueirfavdé' ‘27“. msquafleQ FPL’ -_ 11m“; '15 ma ix 44v; M1 3M2.— &TV\a~ch/S as keg-va 4-2;:— gfifi '9"?- ‘tw‘mfl. nmigg L K (é) } 1(a) _ ug («533% ’ {,— ' _‘ E I _: CL?- éS-“c'BrQI. 80L wow Inga-“2— 1‘. £ij J‘EW aka} @h-Qévm' 23m and “I. Y; K fimok E ““ Mow”) LT"— ECGRSLVQLJ gofmfidhei \x $25 J a?” If ago“: i am M 1 -- 4:04va :3- m y mi. cams-{mu}? -Cort..1_. clrlre-fiii‘ezfl x\x $£§p9..¢g'm (1} qt," h { (thvxgr X ELLA-’13»; ow. 'M :5 'A :: u- m [l x iv > #_ coman§af 40-49— {neglect o 1. —- 0 04‘ L__ I . \ .6 363731, 9111M ' m +3 (LEI—Iufi ow MJ é‘" Haiti) 97% E.) $ ® «aim, W.'GLLLF2>»L—ren.quon PM - I amalhrakj aft'g‘“g (3“?— ‘-" nf’ffl 5111—9 Nah: 13"} 4L!— yvcouq‘dow CLL. ("an — are ac}?wa gfl-‘E— Mk A Incl—aw? Answer; ' QQ, 'hoJf Lag'rawxfl +0 "H—L CAMSRAJJ figud'flbx- . 'Hwfii' MmfiWl‘M M 4-,; Nova 0 ling low-Frfiéraujuk PIML—v’ ‘{ (9pr m4“ q/o’aenr' ‘ 3b 9 5’ m ouf’ or Frugufms I)?“ not. were. 4-?) are loan/9L {baggil 1‘5 \{M't 2:: é - . fl 2;. av- chr‘i'oi'hwg om Mow.{-riui¢)ll_l(gdfgimflfe> man/Vote. f : UM)! bAJtO‘m‘ (gum wLek M inns) but “now May, {X)U5V(wizj\ . 3 DW‘ ’2 '4 ’Zx mafia: x am}? a sh“ (AXE— mewswcti (Jag-dz. H.) #1 firms}. mfigg-gg MA. as. N942 ‘Hwe, Ear" abuzz-H's ‘éa , r _, 1r v‘ KY5“??? ‘1M‘m‘ Rx M35? vii 4» Law? MIL WM: PM: - ‘6MLQL fig. "1- ‘fM..¢f .333; -— =0 * A“; clawing“ a?“ gar" ‘Eq ls ' - ‘- - . 1‘ .= . g 1% r, o “ uska mm“. magi-mm:- *‘fF—ré’} . Lt 'NIOIIJ LGqu in”) Llif‘mn _. Wu! :5 fay/w}; __ 0"”‘3 :5 n "" r oi — . “a: QR : me‘rwfih W. are M e“; :4, pm 325/“, z “4; Ni‘flwi = *1, + as» mm = 4.0»... a. ’ a? bf: 12):, '(f‘ O ND u.) 7/1 ; 3 (L; V g ‘ In]. E)“ ‘3‘!- I‘ e WMCAQIO gawk S hf f“ L.) . he?" 9%: 1 I :. T. M at“ We, )0 LL s‘ 60 ‘ I f ‘ I d 16, 5 iv.er FafJ‘oH a P Q 6?“ Q0?" 7? I: “:7: 7' —‘M --~ +hfl'1‘mh ow .- d a» 7H * Mm“ / "’ 4orur— axefi'eA Lj-Lker. S—eri PIMQV Awnwmq x 0" 0' I cum Oh ' . L: F W“? mghj :9“: Via a; . J— flm‘w (cl—Le .3 _:‘pmflwm. 4L2, (Ln/Home rmghu. SOVGJI... $M LU k . . '9; Mlsslmfi on VOUVIMICL};DV\ (B a. I OVZJ}V\GJ SUPPOS‘JL use a» Mone/ wwfikm‘wffi M germ/5 J-c. CL, Wall—{LAM ngan ‘é‘IWLeq 4“ g M ask-£13 solvmkge, 1x259. a; ‘ f ' and. 4» Zefl' Uwsl-mrkg 8.3-. Twat—uliogklflfi 1%: font ' (070.) W J. I omom; Q, afpmaat‘, -"' SIMP{3_ use #1 uma‘écuj 920ka ‘40 GM £79m L- I . . 9.»; ALCIJ'YQ.) aw: \Lhe, fiwclfue... Laws Lax/(I % {in affinity fin 1mg; nVJJ pram mod; K . LLK)).()'I:) Afiwwfi3° Lug {2 Q ; 404+ MWLK) OilfLéF imLFMfiiimfiw-fx I f . I was (gives a; Me‘Lfbvx I . 5 “LL _'§_lg: -m.;~ta.1¢ Sc'+mQ£o»€'o4q,+mfmuL_—_o mggbxo? C. a) ) a or M X: «-—— (OLJEQMVK. +1) Bil/wk cosw _ aw“. ' Pr 127‘. Voxiajl'fisvk B (og- axatmpgm 13) Cfikj"%m.d «2.3;; Sufi/9.99% W‘Q- “Jo-mg 4'6 km“) ‘ICOTCQ...’ 73 ("on Sufi-Q... +0 [MMW Hxsz. Cawal'raquXL {—0 7:42??? or 7(+.££d:2":o Wa tom uS-JL. Layfwxyk {/1 W" amid, g4: r' WE camshmfiv‘k' gmv 7" wag... m. gigagwwufi SUM W ma, 9»! i "-5" 0 Ar 2‘“ + ‘fl + if}: 5 “0+ u aha-4E G9“v%$£YG¥—nti"\j @7441 1L3 atflmw‘t" L. So Ho. Lqfranaiahv {"5 NF ms in mam-9 cm, mm Jrrwhfix. but; (Nessie ' <3. :0 i j = I ) . x 1 M»? at t ¥arcL K1 ":"i = o meoflz +- MCJ+MM6<3£+ M}"-’GMD(_:() gfew “3.2% m novel/mt} 0741 2'. W1: £2345]: Nag.) UK VHJbl-K \HW-QJL, & x—zwji'59h4gwg “£0 ‘80 UK Car _ ' 19mg” ' ' ' =i N049; :_ nanow. a I ‘ VMI‘U‘J‘NJK I) ¥3majlg way-«'0 L Nov.) 4—0 Mu EULS ‘6 P: 2:40— ng itgd“; £21“ X 72: E7“ a,qu ‘wiut. Slur “AL: (-22: “(W£M+‘a>sfi¢b¢m5i{» Gd? ='- Mm - M£M°L(<L‘{'Mm + (g -gm‘ki : 9" 11 z *’ Mm. - mfim‘kovmi 4- [3,]SnoLmSoL or" 7&1: “Mm. +Wl K A :: CaVLSZVA-IM/ g:on v1 +x oQirecéfavx z {HA M ‘i-e; (LN-FR fiat-#0.— No+ezi [A ESI M ‘e‘xi—Wnajk {LOVE-AH. on 1 a *‘ CA «L - - J JSM a .g a 0.2a LL M )(wotrdbn 9. ®+WM> Atmxmufl“ = (AVL “a I: “V g: —-— +4 ‘6 1'; V1.0 n.” XQM MMkMM (M M) X0“ F Vl-Hvx kid" 14944“ 3% =— "CL. "so amid ham +M£ : M1) XCM o‘a 9g ’Is (PKM. .HJ. gorge, "tlr us 1 Svfif’fiak {a 102/ g ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/09/2012 for the course PHYS 605 taught by Professor Staff during the Fall '09 term at Ohio University- Athens.

Page1 / 10

P605Sec2Appen-Examples - MREUUJ. X +1; gecjflow 2:,“ SW...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online