collection - 1 trong 4 a im tt nht trn th gii ngm sao...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 trong 4 đ a đi m t t nh t trên th gi i ế ớ đ ng m sao 16/11/2009 12:17:22 Đ b n bi t, n u đ ng m b u tr i đ y sao r c r thì chúng ta nên đ n đâu? ố ạ ế ế ờ ầ ự ỡ ế   Loanteen (theo Dailymail) Đáp án là Công viên R ng Galloway Scotland . M t trong nh ng khu v c mà b u tr i t i ờ ạ đó d ng nh quá tuy t đ các ngôi sao thi nhau l p lánh trên b u tr i. ườ ư ệ ể Công viên đ c thành l p năm 1947, tr i r ng trên di n tích 185,329 hecta. Ban ngày, nó là ượ ả ộ m t khu v c r ng r ng l n, dày đ c toàn cây là cây và nh ng đ i c b t ngàn. Nh ng khi ự ừ ồ ỏ ạ ư đêm xu ng, công viên R ng Galloway b ng sáng b i h ng hà sa s ở ằ vì sao r c r trên b u ự ỡ tr i. Toàn sao là sao: hình nh ch p b u tr i công viên Galloway bu i đêm.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 2

collection - 1 trong 4 a im tt nht trn th gii ngm sao...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online