Buc thu - M t b c th vô ộ ứ ư cùng linh nghi m ệ B n hãy xem xong r i ồ forward đi cho nh ng ng i b n c a b n b n s h nh phúc c

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M t b c th vô ộ ứ ư cùng linh nghi m ệ B n hãy xem xong r i ạ ồ forward đi cho nh ng ng i b n c a b n, b n s h nh phúc c ữ ườ ạ ủ ạ ạ ẽ ạ ả m y ki p ấ ế ng i! ườ Đ ng bao gi t b ừ ờ ừ ỏ nh ng ng i b n b n đã ữ ườ ạ ạ yêu th ng! ươ Hãy g i câu chuy n ử ệ này t i m i ng i b n b n đã ớ ỗ ườ ạ ạ t ng ti p xúc ừ ế trong cu c đ i này, ộ ờ trong 96 ti ng đ ng h b n ế ồ ồ ạ nh t đ nh ph i g i đi nhé! ấ ị ả ử Nh t x y ra m t câu chuy n có Ở ậ ả ộ ệ th c ự 100% nh th này: Có ư ế m t ng i ộ ườ vì mu n ố s a l i nhà ử ạ nên d t ng ra; t ng nhà ỡ ườ ườ ki u ki n trúc ể ế Nh t th ng ậ ườ đ m t t m g gi a, hai bên ế ộ ấ ỗ ở ữ trát xi măng, nh ng th c ch t bên trong đ ư ự ấ ể r ng. ỗ Khi anh ta d ỡ t ng ra, phát hi n có ườ ệ m t chú ộ th ch ạ sùng đang ng trong đó, ủ ở đuôi nó b đóng vào vào t ng b i m t ị ườ ở ộ chi c đinh đ c đóng t ngoài vào trong. ế ượ ừ Anh này th y tình ấ c nh đó ả v a th y th ng th ch sùng v a th y tò ừ ấ ươ ạ ừ ấ mò, anh ta chăm chú quan sát chi c ế đinh, tr i ! đây là ờ ạ chi c đinh đ c đóng khi xây nhà ế ượ 10 năm tr c. ướ Rút c c là ụ có chuy n gì ệ th ế này nh ? Chú ỉ th ch sùng này ạ đã m c k t trên ặ ẹ t ng mà ườ v n s ng ẫ ố đ c tr n 10 năm! S ng đ c 10 năm trong b c t ng t i, ượ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 2

Buc thu - M t b c th vô ộ ứ ư cùng linh nghi m ệ B n hãy xem xong r i ồ forward đi cho nh ng ng i b n c a b n b n s h nh phúc c

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online