chuc giang sinh - Na m Ging Sinh, nu mt ng gi mp mc nhy qua...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hihi lau oj ko viet thiep ko bit ghi j hit tron ak… lam thi de nhung toi khi viet la o bit ghi j hit, du sao di nua thi khi nhan thiep nay dung co che nha d ko co khieu ve thu cong dau nhung ma thay nguoi ta lam thiep tang D cung dua doi theo nguoi ta lam thiep handmake cho no lang man y ma. Nam ngoai ong ja Noel di phat wa chui ong khoi bi truot chan phai nam vien toi bay h van chua khoi nen nam nay D dc bo nhiem thay the chuc vu cua ong ta di phat wa the. Day la lan dau tien lam nen co j so suat thi thong cam nha. N u ế Tr t nh d y và phát hi n ra mình đang n m trong m t cái túi màu đ thì đ ng s hãi gì c , vì món quà D c trong đêm Noel ướ chính là dc gap Tr. .. Mery Chirstmas Tu nhien khi mua dong den,giang sinh den nguoi ta bat dau gui thiep cho nhau, D o co tien mua thiep nhung cung dua doi bat chuoc theo nen lam cai thiep tang, xau cung dung che nha.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Na m Ging Sinh, nu mt ng gi mp mc nhy qua ca s, gi N li v cho vo 1 cai tui mau do th ng c chng c nh.D ni vi ng Noel rng D mun gap N trong Ging Sinh ny. Chuc N 1 dem giang sinh an lanh, hanh phuc. Mery chirstmas Nam ngoai ong ja Noel di phat wa chui ong khoi bi truot chan phai nam vien toi bay h van chua khoi nen nam nay D dc bo nhiem thay the chuc vu cua ong ta di phat wa the. Day la lan dau tien lam nen co j so suat thi thong cam nha. Chuc P 1 dem giang sinh an lanh, hanh phuc. Neu P dang ngoi phong 1 minh trong phong trong dem Noel va chot co ai do khe tham vao tai P Chuc giang sinh vui ve thi nguoi do chinh la d do mery Chirstmas....
View Full Document

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Ask a homework question - tutors are online