con so than hoc - MYE Forum Index -> Tm linh & Huyn b ->...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MYE Forum Index -> -> Gi i đoán v n m nh b ng Th n S H c B ng Tên C a B n - Numerology ố ọ Gi i đoán v n m nh b ng Th n S H c ố ọ B ng Tên C a B n - Numerology none92 [ Bi t bò ế ] - - Offline - Posts: 266 Joined: Apr 02 2004 - - - - Cash: $5971 Dollars Gi i đoán v n m nh b ng Th n S H c B ng T ố ọ Posted: May 23rd 2006, 1:54 am Môn khoa h c huy n bí Tây ph ng g i là Th n S (Numerology) d a theo nhân ươ sinh quan c a Th n Tam Giác (Divine Triangle). Nh Th n S mà ng i ta đoán ườ đ c nhân cách, tính tình, công vi c, năng khi u, tình duyên v.v. .. c a m t đ i ượ ế ộ ờ ng i. Môn khoa h c huy n bí đã phát xu t 600 năm tr c Thiên Chúa giáng sinh ườ ướ và do nhà toán h c Pythagorax l p ra. Pythagorax dùng ph ng trình C2-A2-B2 c a ươ hình tam giác (pythagorean theorem) đ gi i đoán đ nh m nh nên các nhà siêu hình ể ả h c Hy L p cho là "God geometrizes." Môn siêu hình h c này g m có t t c có 9 ấ ả s . Hãy d a vào b ng sau đ tính ra con s đ nh m nh c a b n: ố ị S 1 t ng tr ng cho các ch c a m u t : A, J, S ượ ư ữ ủ ẫ ự S 2 t ng tr ng cho các ch c a m u t : B, K, T ượ ư ữ ủ ẫ ự S 3 t ng tr ng cho các ch c a m u t : C, L, U ượ ư ữ ủ ẫ ự S 4 t ng tr ng cho các ch c a m u t : D, M, V ượ ư ữ ủ ẫ ự S 5 t ng tr ng cho các ch c a m u t : E, N, W ượ ư ữ ủ ẫ ự S 6 t ng tr ng cho các ch c a m u t : F, O, X ượ ư ữ ủ ẫ ự S 7 t ng tr ng cho các ch c a m u t : G, P, Y ượ ư ữ ủ ẫ ự S 8 t ng tr ng cho các ch c a m u t : H, Q, Z ượ ư ữ ủ ẫ ự S 9 t ng tr ng cho các ch c a m u t : I, R ượ ư ữ ủ ẫ ự Ví d : Tran Cam Nhi = 2 + 9 + 1 +5 + 3 + 1 + 4 +5 + 8 + 9 = 47 = 4 +7 = 11 = 1+1=2 Ph n gi i thích cho t ng con s : S 1 T ng tr ng cho s hùng m nh, s đ c l p, s lãnh đ o. L p tr ng v ng ch c, ít ượ ư ự ộ ậ ườ thay đ i. S 1 còn tiêu bi u cho s thông minh, sáng t o, m t ý chí s c bén, c ng, m nh, t ng tr ng cho nguyên lý căn b n c a đ i s ng. ượ ư ờ ố S 1 t ng đ ng v i viên Phán Quan (The Magiaan) bài bói Tarot. S 1 đ ng ươ ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
hóa v i Thái D ng Tinh, ngu n g c c a m i năng l ng. ươ ượ George Washington, Karl Marx, và Napoleon Bonaparte thu c lo i ng i mang s 1. ườ Tính Tình & Nhân Cách a thám sát, m o hi m, khám phá, tìm tòi và sáng ch . C ng đ u, ý chí m nh m , Ư ế t quy t, t l p, t hào. Có óc t ch c, lãnh đ o. R t khó b thuy t ph c, khó s a
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 12

con so than hoc - MYE Forum Index -> Tm linh & Huyn b ->...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online