Lượng ca lo trong 100g thá»±c pháº&c

Lượng ca lo trong 100g thá»±c pháº&c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L ng ca lo trong 100g th c ph m: ượ Th t bò:168, th t m (l n):399, th t n t(l n):140,th t v t:243, th t gà:98,cá chép:60, c:18,tôm ỡ ợ ị ạ ợ ị ị đ ng:83, cua đ ng:44, s a bò t i:77,s a đ c:345,tr ng gà:147,tr ng v t :167,b :781, m l n ươ ơ ỡ ợ (n c):927,g o t :348,ngô:111,g o n p:349,b t mì:354,b t g o:369,bánh mì:255,bánh ướ ạ ẻ ế ộ ạ ph :145,bún:112,mi n(bún tàu):340,mì s i:358,cam:33,chanh:32, chu i già:70,chu i s :50,bí
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online