Moi thang 1 loai hoa - Bng dng c hng th vi my ci hoa v s...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B ng d ng có h ng thú v i m y cái hoa và s liên quan v i tháng sinh. Hãy xem b n ư là loài hoc gì nhen! Tháng 1 B n là m t bông hoa gi t tuy t, loài hoa tr ng m c vào cu i mùa đông, đ u mùa xuân. ế Hoa gi t tuy t nói r ng b n luôn l c quan, suy nghĩ tích c c và có cá tính đ c đáo. B n ế có năng khi u lãnh đ o b m sinh, dám đ ng d y khi không ai có th . R t m nh m , ế nh ng chính vì th , đôi khi b n bè c m th y b b n l n át đ y nhé. Màu may m n c a ư ế ị ạ ấ b n là đ s m, xanh bi n s m và đen. ỏ ẫ Tháng 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B n là m t bông hoa iris, loài hoa màu tím r t m m m i. Hoa iris nói r ng b n trong sáng, khiêm t n và chung thu . B n thích s yên bình, hài hoà, nh nhàng. Tính cách m áp luôn cân nhác cho ng i khác làm b n đ c r t nhi u anh chàng đ ý đ y. Màu ườ ượ may m n c a b n là tím, vàng, xanh bi n nh t. Tháng 3
Background image of page 2
B n là bông hoa thu tiên vàng r t b b m, khi n cánh xoè r t r ng. B n là ng i t ụ ẫ ấ ộ ườ ự tr ng, có nhi u c m và r t phóng khoáng. Trong tình b n, b n c i m , hài h c ề ướ ơ ướ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Moi thang 1 loai hoa - Bng dng c hng th vi my ci hoa v s...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online