{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

my angel - nhox tng sng qua nhng ngy thng tuyt vng tng sng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
nhox đã t ng s ng qua nh ng ngày tháng tuy t v ng, đã t ng s ng v i vi c r a m t b ng n c m t, ướ th c tr ng đêm vì n i s hãi, n i cô đ n đ n l nh c trái tim... ơ ế nhox đã t ng nghĩ s ch ng th yêu thêm 1 ai khác, vì v t th ng này quá sâu, đã t ng c m th y vô ế ươ c m v i ng i, v i đ i.. ườ Yêu th ng ươ nhox cho đó là th mong manh nh t mà cu c đ i ban cho nhox, H nh phúc là th xa x nh t mà ít khi nào nhox v i tay đ n đ c ế ượ Cu c đ i nhox tr i dài b ng nh ng chông gai, b ng nh ng l n té ngã, b ng s hi sinh cho th tình yêu mù quáng, b ng c 1 bi n tr i đau th ng ch đ n cu i cùng m i bi t đ c s gi d i ươ ế ế ượ nhox..bao l n t h i: c n bao nhiêu lâu đ th i gian làm lành v t th ng, c n bao nhiêu lâu đ n c m t ế ươ ướ thôi ng ng y u đu i, c n bao lâu đ trái tim bi t đ p tr l i.. ế ế ở ạ Cu c s ng l nh l o..nhox d ng d ng.. Tình yêu..đ n r i đi..ng i yêu..m i l n tr v là m i l n trao
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online