Nhat ky - Ngy 30/06/10: Hm nay l ngy u tin mnh vit nht k....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngày 30/06/10: Hôm nay là ngày đ u tiên mình vi t nh t ký. Th t ra thi đây không ph i là thói quen, ch ng wa ế là có r t nhìu khúc m c trong lòng nh ng không bi t ai đ có th chia x h t. đã 1 năm 6 ư ế ẻ ế tháng k t khi chia tay v i ng i y, t ng ch ng nh m i vi c đã k t thúc, mình t ng ể ừ ườ ấ ưở ư ọ ế ưở ch ng nh đã quay l i v i cu c s ng bình th ng th nh ng hôm nay khi g p ng i áy trên ư ạ ớ ườ ế ư ườ đ ng, v n dáng ng i wen thu c, v n hình bóng y th nh ng bây gi m i vi c đã khác, ườ ườ ế ư ờ ọ ng i y không còn là con ng i c a 1 năm r i tr c n a, có l bây gi ng i y đã có ườ ấ ườ ủ ưỡ ướ ườ ấ b n trai m i, ch có mình là k si tình thôi, v n t ng có th quay l i th nh ng gi c m thì ẫ ưở ế ư ơ cũng ch là gi c m thôi cu c s ng v n c ti p di n và con ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Ask a homework question - tutors are online