{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nhat ky - Ngy Hm nay l ngy u tin mnh vit nht k Tht ra thi y...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngày 30/06/10: Hôm nay là ngày đ u tiên mình vi t nh t ký. Th t ra thi đây không ph i là thói quen, ch ng wa ế là có r t nhìu khúc m c trong lòng nh ng không bi t ai đ có th chia x h t. đã 1 năm 6 ư ế ế tháng k t khi chia tay v i ng i y, t ng ch ng nh m i vi c đã k t thúc, mình t ng ể ừ ườ ấ ưở ư ế ưở ch ng nh đã quay l i v i cu c s ng bình th ng th nh ng hôm nay khi g p ng i áy trên ư ườ ế ư ườ đ ng, v n dáng ng i wen thu c, v n hình bóng y th nh ng bây gi m i vi c đã khác, ườ ườ ế ư ng i y không còn là con ng i c a 1 năm r i tr c n a, có l bây gi ng i y đã có ườ ấ ườ ưỡ ướ ườ ấ b n trai m i, ch có mình là k si tình thôi, v n t ng có th quay l i th nh ng gi c m thì ưở ế ư ơ cũng ch là gi c m thôi cu c s ng v n c ti
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}