Sẽ ra sao nếu Trái Ä‘áº&yen

Sẽ ra sao nếu Trái đấ

Info iconThis preview shows pages 1–39. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S ra sao n u Trái đ t ch có 100 ng i? ế ườ 00:23:40 13/07/2011 Haltom - Theo PLXH Th ng kê nh ng tác h i kh ng khi p c a thu c lá ế Th t ng t ng Trai đât nay ch la 1 ngôi lang v i dân sô 100 ng i mà thôi nhé. ử ưở ượ ́ ́ ̀ ỉ ̀ ̀ ớ ́ ườ Theo th ng kê g n đây nh t, dân s th gi i hi n đã v t m c 6,93 t ng i. N u th ng kê ố ế ớ ượ ườ ế c th , con s r t l n khi n b n khó t ng t ng s "kh ng khi p" c a nh ng gì đang di n ụ ể ố ấ ớ ế ưở ượ ế ra trên th gi i. B i v y chúng t rút g n t l
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 18
Background image of page 19

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 20
Background image of page 21

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 22
Background image of page 23

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 24
Background image of page 25

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 26
Background image of page 27

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 28
Background image of page 29

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 30
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 39

Sẽ ra sao nếu Trái đấ

This preview shows document pages 1 - 39. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online