Soi xich chuong 1 - Trch: L Kiu Nh sinh ti Cn Th, ot gii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Trch: L Kiu Nh sinh ti Cn Th, ot gii VTV bi ht ti yu nm 2005. Nm 2007, L Kiu Nh tr li vi ngh thut, qua vai chnh trong phim nha Chung reo l bn, v album Na hn thng au song ca cng ca s Duy Quang. Nm 2008 c tip tuc xut hin vi album Tnh cng nhc s Nguyn Nht Huy, v din xut trong cc phim truyn hnh Ghen, Nhng cuc tnh trng en, Bc chn hon v, Bn thng ma xun, Ci ngay ko tt L Kiu Nh rt thch vit truyn v v tranh vo lc na m. Si Xch cng c L Kiu Nh vit trong khong thi gian y mi ngy M u ... T i trn tr nhiu m v b m nh bi ngi ph n ng thng , bi kch v hnh nh y xm chim ti sut bao nm qua. Nhiu khi ti ri nc mt ngh n s tht, gi trong cuc sng C m ti thc trng, vit v s phn, nhng au n ca tnh yu. Sau s thiu thn, mt mt, h tr thnh mt dng ngi khao kht hng s khoi lc bn nng v t bin mnh tr thnh n l cho tnh dc, lc li trong cuc sng, ni theo s cng qun ca l tr, v bi kch trt ln cuc i h! Ti mun vit v nhng bn nng nhc th ca con ngi, mt phi v mt tri ca sex Ti mun vit trn kha cnh gi tr mnh lit, trn trng tnh yu khi c sex. Nh sex m th gii con ngi tn ti cho n hm nay, sex lm con ngi ti tt, thng hoa trong cuc sng Nhng sex cng lm cho con ngi kh au, cng qun Lng ham mun nhc dc, nh thc lng ham mun s hu Ti cn c mt tnh yu cao p, bit sng v nhau vt trn c nhng g ngi ta cho l sex CHNG I T i s l c du p nht trn i Ngh n tim c bi hi, nn nao, khng bit nhng g ch i mnh khi v lm du nh y? Ti yu tt c nhng g c trong Tun, nh ging ni trm m, gng mt y ngo ngh nhn xung cuc i ca anh. Anh c cp mt quyn r nh ngn la ngm, i mt quyn r y ang lt nhn khp thm th ti, nh nhng dng nham thch tan chy nung nng ngn la tnh. Anh thch i bn tay v c nhng ngn tay th ti, nh nhng dng nham thch tan chy nung nng ngn la tnh....
View Full Document

Page1 / 9

Soi xich chuong 1 - Trch: L Kiu Nh sinh ti Cn Th, ot gii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online