thu cua bo me - Ngy b m gi i con hy c gng kin nhn v hiu cho...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngày b m già đi, con hãy c g ng kiên nh n và hi u cho b m . N u nh b m ăn u ng ố ẹ ố ắ ố ẹ ế ư ố ẹ r t vung vãi. .. N u nh b m g p khó khăn ngay c đ n cái ăn cái m c. .. Xin con hãy bao ế ư ố ẹ ặ ả ế dung! Con hãy nh nh ng ngày, gi mà b m đã tr i qua v i con, đ d y cho con bao đi u lúc thu ố ẹ ể ạ bé. N u nh b m c l p đi l p l i hàng trăm l n mãi m t chuy n, thì đ ng bao gi c t đ t l i ế ư ố ẹ ứ ậ ậ ạ ờ ắ ứ ờ b m . .. mà hãy l ng nghe! ố ẹ Khi con còn u th , con hay mu n b m đ c đi đ c l i mãi m t câu truy n h ng đêm cho ơ ẹ ọ ọ ạ đ n khi con đi vào trong gi c ng . .. và b m đã làm vì con. ế ố ẹ N u nh b m không t t m r a đ c th ng xuyên, thì đ ng qu trách b m và đ ng nên ế ư ố ẹ ự ắ ượ ườ ố ẹ cho đó là đi u x u h .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

thu cua bo me - Ngy b m gi i con hy c gng kin nhn v hiu cho...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online