Truyền thuyết về các chÃ&sup

Truyền thuyết về các chÃ&sup

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Truy n thuy t v các chòm sao trên ế ề b u tr i (Ph n 1) 00:00:00 27/06/2011 Ng c Khánh - Theo PLXH Nh ng truy n thuy t c c kool v cung Hoàng Đ o ế ự M t khi đã bi t ng m sao, b n s th y b u tr i v đêm th t tuy t di u. ế ạ ẽ ấ ờ ề Andromeda – Tiên N Trong th n tho i Hy L p, Cassiopeia (Tiên H u), m c a Andromeda (Tiên N ), ẹ ủ khoe r ng Tiên N là ng i đ p nh t th gian, th m chí còn đ p h n c th n ườ ẹ ế ơ ả ầ tiên. Poseidon, anh trai c a th n D t (Zeus) và là th n bi n c , r t t c t i v i l i ả ấ ứ ố ớ ờ tuyên b này b i vì ông đã t o ra nh ng sinh v t đ p nh t trong hình d ng c a ậ ẹ n th n bi n. Trong s t c gi n, ông t o ra m t con quái v t bi n, Cetus (Kình ữ ầ ự ứ ng – có hình d ng gi ng nh m t con cá voi) đ tàn phá bi n và b bi n. ư ư ộ ờ ể Vì Tiên H u không rút l i th i tuyên b c a mình, bà bu c ph i hy sinh ng i ố ủ ườ con gái duy nh t, nàng Tiên N xinh đ p cho con quái v t bi n này. Tiên N b ữ ị trói l i vào m t t ng đá l n nhô ra bi n và b b l i đó đ ch con quái v t bi n ộ ả ị ỏ ạ kh ng l Cetus. Khi Cetus ti n l i g n Andromeda thì Perseus (Anh Tiên – Dũng sĩ Perseus) t i ế ạ ầ (vài ng i nói r ng Dũng sĩ Perseus t i b ng đôi dép có cánh do Hermes đ a cho ườ ớ ằ ư chàng). Chàng v a m i gi t ch t n th n tóc r n Medusa và mang theo cái đ u ế ế ữ ầ đã c t r i c a bà ta trong m t cái túi đ c bi t. Khi chàng nhìn th y nàng thi u ắ ờ ủ ế n xinh đ p g p hi m nguy, là m t chi n sĩ th c th , chàng ti n đ n đ giúp ế ế ế nàng. Đ i m t v i con quái v t bi n ghê g m, chàng kéo đ u c a Medusa ra ặ ớ kh i túi và gi nó đ quái v t bi n có th nhìn th y. Ngay l p t c, quái v t bi n ậ ứ hóa thành t ng đá. Sau đó, Dũng sĩ Perseus gi i phóng cho Andromeda và c u hôn nàng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hình nh t ng t ng c a ng i x a v chòm sao Andromeda (Tiên N ) ưở ượ ườ ư Tiên n là 1 chòm sao d quan sát vào mùa Xuân! Vào nh ng đêm Xuân đ p tr i b n hãy h ng m t v phía Tây B c và có th nh n th y nh ng ngôi sao t o ướ ắ ề thành hình nh phía d i! N m c nh Cassiopeia (Tiên H u) đó chính là ư ướ Andromeda (Tiên N ).
Background image of page 2
Andromeda (Tiên N ) trên b u tr i Aquarius – B o Bình Cái tên g n li n v i chòm sao Aquarius là Ganymede, con trai c a Tros, vua c a thành Troy. Ganymede là m t chàng trai tr vô cùng đ p trai mà các v th n t ng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

Truyền thuyết về các chÃ&sup

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online