yeu 1 nguoi vua chia tay - Khi l "rung rinh" trc mt ngi va...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khi đã l “rung rinh” tr c m t ng i v a t n th ng v m t tình c m, b n có l i th h n m t tí nh ng đ ng th i s kiên nh n ph i g p đôi ướ ườ ừ ươ ế ơ ư ờ ự ả ấ bình th ng. ườ Là s ng nh n? Ch a h n ư G p ng i vi t v i m t tâm tr ng không m y tho i mái, D.C (sinh viên năm 1 ĐH Sài Gòn) giãi bày: “Thích ai không thích, l i thích m t cô ườ ế ớ bé v a chia tay ng i yêu. Lúc đ u ch nói chuy n nh anh trai em gái vì nh đã có n a y. Vài tháng sau nh tìm mình, khóc òa, b o là ườ ư ử ấ chia tay r i và không th tin đ c đi u đó l i x y đ n. Lúc y mình c m th y tim mình nhói lên, th y nh khóc mình không kìm lòng đ c. ượ ạ ả ế ượ Và r i, mình nh n ra r ng mình th t s quan tâm nh và yêu th ng nh . Nh ng theo b n, thì mình có th đ n v i nh d dàng nh thông ậ ự ươ ư ể ế ỏ ễ ư l hay không? B i nh v a chia tay, có nhi u chuy n phát sinh l m…” ỏ ừ Cùng c nh ng v i D.C là Mèo Mun (l p 12 tr ng V). Cô b n nói: “Làm th nào đ bi t là c u y có còn nh ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Ask a homework question - tutors are online