Bánh mang tên 1000 chiec la

Bánh mang tên...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cùng tr tài làm lo i bánh mang tên 1.000 chi c lá! ế 07/11/2009 00:01:00 Đó chính là bánh “Mille feuille” n i ti ng c a Pháp đ y các b n . Nh ng hôm ổ ế ạ ạ ư nay chúng ta s làm bánh theo phong cách c a ng i Tây Ba Nha nhé! ườ   Meosut (tổng hợp từ Yellow snow) Chu n b nh ng nguyên li u sau: - L p b : 320gr b , 140gr b t mì ơ ơ - L p b t: 280gr b t mì, 140ml n c, 80gr b , m t chút xíu mu i ướ ơ Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B c 1: ướ - Tr n th t kĩ riêng hai ph n nguyên li u N u th y b có hi n t ng b ch y thì các b n ph i đ vào t l nh kho ng 20' đã ế ơ ệ ượ ả ể ủ ạ nghen. B c 2: ướ - Cán hai kh i b t thành hình ch nh t có kích c gi ng nhau, r i đ t ch ng lên nhau nh ố ộ ỡ ố ồ ặ ư trong hình. V i ki u bánh truy n th ng thì l p b t ph i d i l p b nh ng đây là ng c ả ở ướ ớ ơ ư ượ l i nhé! B c 3: ướ - G p b t l i gi ng nh trong hình nè.
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 7

B&amp;Atilde;&amp;iexcl;nh mang t&amp;Atilde;&amp;ordf;n...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online