Bánh táo chiên ấm nồng cho

Bánh táo chiên ấm nồng cho

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bánh táo chiên m n ng cho b n "t tình" 23/10/2010 00:01:00   Meosut - Theo PLTP C p đôi táo và qu l i m t l n n a kh ng đ nh s ăn ý c a mình và bi t đâu ế ạ ộ ầ ế b n và "ng i y" cũng là m t c p đôi ăn ý thì sao? ườ ấ ộ ặ Chu n b nh ng nguyên li u sau: - 270gr b t mì - 15gr b t qu ế - 10gr b t n ộ ở - 40gr b (đun ch y) ơ - 120gr đ ng b t ườ - 2 lòng đ tr ng ỏ ứ - 60ml n c táo ép ướ - 60ml s a t i ữ ươ Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B c 1: ướ - Tr c tiên, mình c n tr n đ u b t mì v i ướ b t qu và b t n này. ế ộ ở Các b n nên dùng thêm m t chút xíu mu i n a thì bánh s ngon h n đ y!
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 3

Bánh táo chiên ấm nồng cho

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online