canh ga kieu han woc - Chun b nhng nguyn liu sau Cnh g Bt m...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chu n b nh ng nguyên li u sau: - Cánh gà - B t mỳ - B t ngô - S a t i ữ ươ - R u tr ng ượ - T i, g ng - H t tiêu, t b t ớ ộ - N c s t g m: mu i, đ ng, t i băm, t ch ng (ho c t ng t), s t cà chua, xì ướ ố ồ ườ ư ặ ươ d u, d m Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế B c 1: ướ - Rót s a vào cánh gà rùi c thêm t i băm và h t tiêu n a nhé!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Đ cánh gà ng m s a trong 20 phút r i đ s a đi. ồ ổ ữ B c 2 ướ : - Ti p t c p gia v , ế ụ ướ g ng, b t t và r u g o v i cánh gà trong kho ng 20 phút. Và các ộ ớ ượ b n nên đ gà vào t l nh nhá! ủ ạ B c 3: ướ - Tr n đ u th t v i ị ớ m t chút b t mì và b t ngô (theo t l 4:1).
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

canh ga kieu han woc - Chun b nhng nguyn liu sau Cnh g Bt m...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online