Chế đèn ngủ lạ m&aacu

Chế đèn ngủ lạ m&aacu

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch đèn ng l m t t khoá kéo ế ủ ạ ắ ừ 17/03/2010 00:01:00 Chi c đèn này ti n l m nhé! Có th tăng gi m ánh sáng tùy thích đ y! ế ệ ắ   UyenJay (theo Ins) Chu n b nh ng đ o c này nhé: - Khóa kéo - Ch p đèn cũ - Bìa mô hình (ho c bìa c ng) - Dây thép nh Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B c 1: ướ - Khâu nh ng chi c khóa kéo l i v i nhau thành m t hình tr có đ ng kính b ng đ ng ế ạ ớ ườ ườ kính c a ch c ch p đèn. ế B c 2: ướ - Tháo b ph n ch p đèn, ta ch l y ph n khung và ph n đui đèn thôi. ỉ ấ Th c ra, n u không có ch p đèn cũ, ta có th đi mua đui đèn bán s n, còn ph n ế khung thì t u n b ng dây thép cũng đ
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 5

Chế đèn ngủ lạ m&aacu

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online