Chiếc hộp kéo trượt

Chiếc hộp kéo trượt

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chi c h p kéo tr t ch a đ ng yêu th ng ế ượ ươ 00:00:00 25/03/2011 Di u Linh - Theo PLXH Hãy làm m t món quà m áp cho ng i y trong nh ng ngày l nh giá này ná! ườ ấ Chu n b nh ng đ o c này nhé: - Bút chì, th c k , dao r c gi y ướ ẻ - Keo 502 - Gi y màu, bìa mô hình - H t đá Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B c 1: ướ - C t bìa mô hình thành 3 t m c 12x10cm nè. B c 2: ướ - C t thêm 8 t m ch nh t dài 12x1cm và 16 t m ch nh t nh c ch ng 6x1cm n a ỏ ỡ . B c 3: ướ - Dùng keo 502 g n c đ nh 8 t m ch nh t 12x1cm đ làm thanh tr t nha! ố ị ượ
Background image of page 2
B c 4: ướ - L y 1 mi ng hình ch nh t b c 1 c t làm đôi rùi dán 6 t m ch nh t 6x1cm vào nh v y ế ậ ở ướ ư ậ nghen. B c 5: ướ - Ti p t c, c t đôi hình ch nh t đã làm
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 5

Chi&aacute;&ordm;&iquest;c h&aacute;&raquo;™p k&Atilde;&copy;o tr&AElig;&deg;&aacute;&raquo;&pound;t

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online