Chú cừu làm từ bôn

Chú cừu làm từ bôn

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chú c u làm t bông ngoáy tai kheosanhdieu Ngày c p nh t 18/06/2008 Bình lu n : 0 Ch hai t duy nh t: D làm và d th ng! ễ ươ Nguyên li u c c d ki m ễ ế : - Bông ngoáy tai (hay còn g i là tăm bông) - Gi y bìa c ng - K p gi y b ng g (2 cái) - Keo s a ho c keo 502 - Bút v - Kéo Làm cũng c c d luôn : B c 1 ướ : - C t ph n đ u bông ngoáy tai (nh là c t cách ph n bông kho ng 1 cm đ còn dính keo nhé). - C t càng nhi u càng t t nhé, kho ng n a gói bông ngoáy tai là v a. B c 2 ướ : - V hai hình elíp làm thân và đ u chú c u. B c 3 ướ : - Dán các đ u bông vào ph n thân chú c u. Chú ý này: B n nh dán thành các hàng và dán t ngoài vào trong nhé. Nh th l p "lông ư ế ớ c u" s đ u và đ p.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 2

Chú cừu làm từ bôn

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online