{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cùng chế mô tô cá»&plusmn

Cùng chế mô tô cự

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cùng ch mô tô c c ng u t b t l a h t ga ế ế 00:01:00 16/01/2011 H nh chip - Theo PLTP B n s c c kỳ ng c nhiên v i thành qu đ t đ c t nh ng chi ti t nh bé này đ y! ượ ế Chu n b nh ng đ o c này nhé: - 2 chi c b t l a đã h t ga ế ế - Keo dán, kéo Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B c 1: ướ - G các b ph n c a b t l a ra nh th này. Các ph n dính ga nên r a s ch và đ ư ế khô . B c 2: ướ - Sau đó, b n l y ra nh ng chi ti t sau 1, 2, 5, 6, 7, 8 m i th m t đôi. Riêng chi ti t ế ế 4 thì l y 1 cái nguyên, cái còn l i b ph n ng nh a đi. Chi ti t 3 thì ch c n ế l y 1 thôi. B c 3: ướ - L p chi ti t 1 lên chi ti t 2 c 2 ph n r i g n vào nh hình làm khung xe ná. ế ế ư
Image of page 2
B c 4: ướ - G n chi ti t 3 lên phía tr c làm đ u xe. Rùi l ng lò xo 5 qua que 4. Sau đó, xuyên
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}