{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cùng làm đẹp cho chia khoa

Cùng làm đẹp cho chia khoa

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cùng làm đ p cho "b n" chìa khóa nhé! 15/10/2009 00:01:00 Ch c n "đ u t " m t chút xíu th i gian là "b n" chìa khóa c a chúng mình ư đã hóa thân thành chú mèo xinh x n rùi!   Chuonchuon&Kanhkam (t ng h p) Chu n b nh ng nguyên li u sau: - Đ t sét Nh t - Chìa khóa Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B c 1: ướ - L y hai ph n đ t sét b ng nhau r i n n thành hình b u d c. B c 2: ướ - Đ t đ u chìa khóa vào gi a hai mi ng đ t sét trên. ế - R i b c cho đ t sét bao kín đ u chìa khóa nè. B c 3: ướ
Background image of page 2
- N n hai hình b u d c nh h n đ làm m t cho chú mèo.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Cùng làm đẹp cho chia khoa

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online