Den cam - Chun b nhng nguyn liu sau: 1 qu cam Dao Du oliu ,...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:   - 1 quả cam  - Dao - Dầu oliu , diêm  Đến phần hành động này:   Bước 1: - Khía nhẹ 1 đường tròn trên thân quả cam.  Quote: Quote: Bước 2: - Lột 2 miếng vỏ cam ra khỏi quả, nhớ gỡ cả 1 chút cùi trắng nữa nhé (vì đó sẽ là bấc của cây nến  mà). Quote:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Quote: Bước 3: - Khắc lên 1 miếng vỏ hình cái phi tiêu 4 cánh thế này.
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 4

Den cam - Chun b nhng nguyn liu sau: 1 qu cam Dao Du oliu ,...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online