Den keo wan - Chun b nhng nguyn liu sau Que tre Giy nn(cn...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chu n b nh ng nguyên li u sau: - Que tre - Gi y n n (còn g i là gi y can) ế - Băng dính 2 m t , gi y bìa tr ng - Kim, ch , dao r c gi y, kéo, th c , bút chì ướ Đ n ph n hành đ ng này: ế B c 1: ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Vót 6 nan tre dài 30cm và 6 nan tre khác dài 20 cm. B c 2: ướ - Bu c tre l i thành khung đèn nh hình v . ư B c 3: ướ - C t gi y bìa thành m t hình tròn có đ ng kính kho ng 18cm. ườ B c 4: ướ
Background image of page 2
- C t thêm m t băng gi y có b r ng là 3 cm và dài b ng chu vi hình c u. ề ộ - Ghép và dán bìa v a c t cùng v i thành hình d ng qu c u hút gió nh nhà mình í. ả ầ ư B c 5: ướ - C t 2 vòng xoay có đ ng kính ườ khoàng 17 cm , hình c t tùy ý. - T ch n ch có Kênh14 "vi vu" cùng chú th tr ng ỏ ắ nè! B c 6: ướ - Dán 2 vòng xoay v i chong chóng phía trên b ng dây ch và keo.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Zoom kĩ h n vào qu c u hút gió nè! ơ ả ầ B c 7: ướ - Bu c chong chóng , vòng xoay vào khung đèn .
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Den keo wan - Chun b nhng nguyn liu sau Que tre Giy nn(cn...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online