den nuoc - Ch cn mt cht kho lo, t m v sng to l bn s to nn c...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chỉ cần một chút khéo léo, tỉ mỉ và sáng tạo là bạn sẽ tạo nên được một tác phẩm trang trí độc đáo  cho bàn ăn trong mùa xuân này. Nguyên li u: - Dây k m nh - Gi y màu - N n ế - B t bi n vòng tròn - Hoa phong lan, màu tím và vàng Cách làm: 1. Dán gi y nilon lên gi y màu đ ch ng th m n c. ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. Ngâm b t bi n th t đ m n c. Dán gi y màu quanh b t bi n b ng súng b n keo. ướ 3. L p kín b t bi n b ng cách k t vòng dây k m và hoa. C t cành hoa theo góc xéo, đ dài ng n ế khác nhau. C m hoa vào b t bi n sâu ít nh t 5 -10 cm đ hoa hút đ n c. Dùng lo i hoa có màu ủ ướ s c và kích c khác nhau s làm ch u hoa vui m t h n. Rót thêm n c vào ch u. ơ ướ
Background image of page 2
4. Th p n n và th chúng trôi b ng b nh trong ch u hoa. ế  Chỉ cần một chút khéo léo, tỉ mỉ và sáng 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 5

den nuoc - Ch cn mt cht kho lo, t m v sng to l bn s to nn c...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online