Hoa gau bong - Chun b nhng nguyn liu sau: Hoa hng (3 n 5...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chu n b nh ng nguyên li u sau: - Hoa hồng (3 đến 5 bông) - Lá nguyệt quế - Kẹo sô-cô-la trái tim - Gấu bông (loại nhỏ) - Lọ thuỷ tinh cao khoảng 15cm, miệng tròn hoặc vuông đều được - Dây ruy-băng đỏ - Dây thép buộc, que tre - Kéo
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đ n ph n hành đ ng này: ế
Background image of page 2
Bước 1: - Đổ sô-cô-la ngập 2/3 lọ thuỷ tinh (bạn nhớ xếp sao cho mặt trái tim quay ra ngoài). Bước 2: - Cắt mốp cắm hoa sao cho kích cỡ của nó rộng hơn miệng lọ thuỷ tinh và ngâm vào nước. - Bọc nửa dưới của miếng xốp bằng túi nilon và ấ ngập vào trong bình thuỷ tinh. 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bước 3: - Cắt 2 que tre dài khoảng 12 cm, buộc sát thân chú gấu để giữ cố định. - Gắn chú gấu vào một góc của miếng mốp.
Background image of page 4
Bước 4:  - Thắt dây ruy-băng đỏ và gắn vào góc bên cạnh chú gấu để tạo điểm nhấn.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 10

Hoa gau bong - Chun b nhng nguyn liu sau: Hoa hng (3 n 5...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online