{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hop wa trai tim - Chun b nhng nguyn liu sau Vi d mu Kim ch...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chu n b nh ng nguyên li u sau: - V i d đ màu - Kim, ch , kéo - Bút v v i - Dây ruy băng - Bìa c ng - Gi y làm thi p màu h ng ế - H dán Quote: Đ n ph n hành đ ng này: ế B c 1: ướ - C t bìa c ng thành hình trái tim, kích th c 18 X 21 cm. ướ - C t thêm 1 d i bìa chi u dài b ng chu vi trái tim, r ng 2 cm, thêm 3 cm n a cho ph n chân g p xu ng. Quote: B c 2: ướ - Dán d i bìa quanh mép trái tim đ có đ c ph n n p h p nh th này. ượ ư ế Quote:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B c 3: ướ - Dùng gi y làm thi p c t 1 hình trái tim và 1 d i dài t ng t b c 1. ế ươ ướ - Dán ph kín ph n lòng trong c a n p h p. Quote: B c 4: ướ - Làm t ng t nh 3 b c trên đ có đ c thân h p. ươ ư ướ ượ - Chú ý này: kích th c thân h p nh đ nh h n n p kho ng 2-3 mm nhé, và chi u cao thân ướ ơ ch c n 5 cm là n rùi. Quote:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}