hop wa trai tim - Chu n b nh ng nguyên li u sau: ẩ ị...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chu n b nh ng nguyên li u sau: ẩ ị ữ ệ- V i d đ màu ả ạ ủ- Kim, ch , kéo ỉ- Bút v v i ẽ ả- Dây ruy băng- Bìa c ng ứ- Gi y làm thi p màu h ng ấ ế ồ- H dán ồ Quote: Đ n ph n hành đ ng này: ế ầ ộ B c 1: ướ- C t bìa c ng thành hình trái tim, kích th c 18 X 21 cm. ắ ứ ướ- C t thêm 1 d i bìa chi u dài b ng chu vi trái tim, r ng 2 cm, thêm 3 cm n a cho ph n chân ắ ả ề ằ ộ ữ ầ g p xu ng. ậ ố Quote: B c 2: ướ- Dán d i bìa quanh mép trái tim đ có đ c ph n n p h p nh th này. ả ể ượ ầ ắ ộ ư ế Quote: B c 3: ướ- Dùng gi y làm thi p c t 1 hình trái tim và 1 d i dài t ng t b c 1. ấ ế ắ ả ươ ự ướ- Dán ph kín ph n lòng trong c a n p h p. ủ ầ ủ ắ ộ Quote: B c 4: ướ- Làm t ng t nh 3 b c trên đ có đ c thân h p. ươ ự ư ướ ể ượ ộ- Chú ý này: kích th c thân h p nh đ nh h n n p kho ng 2-3 mm nhé, và chi u cao thân ướ ộ ớ ể ỏ ơ ắ ả ề ch c n 5 cm là n rùi. ỉ ầ ổ Quote: B...
View Full Document

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 7

hop wa trai tim - Chu n b nh ng nguyên li u sau: ẩ ị...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online