Kẹo đậu phộng chiên gi&Atilde

Kẹo đậu phộng chiên gi&Atilde

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K o đ u ph ng chiên giòn ngon mi n chê! 20/11/2009 00:01:00 Đã là k o mà l i chiên giòn là sao ta???   Cobe giatrai (tổng hợp từ Simplicity) Chu n b nh ng nguyên li u sau: - 110gr đ ng ườ - 25gr b ơ - 80ml s a t i m ữ ươ ấ - 150gr đ u ph ng rang (l c rang) - 50gr chocolate đun ch y - V s i c o (hay còn g i là v ỏ ủ ả hoành thánh đ c bán s n r t nhi u) ượ Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế B c 1: ướ - N u t làm v s i c o thì các b n c t v thành nh ng mi ng ế ự ỏ ủ ả ắ ỏ ế hình vuông c nh nhé!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B c 2: ướ - Đun tan ch y đ ng cho đ n khi đ ng chuy n sang màu caramel. ườ ế ườ Chú ý là không nên dùng thìa đ o qua đ o l i nhá! ả ạ B c 3: ướ - Cho ti p b vào đun ch y rùi đ s a t i vào. Sau đó đun l a nh kho ng 2'.
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/07/2012 for the course ECONOMICS 102 taught by Professor Arshurrov during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 5

K&aacute;&ordm;&sup1;o &Auml;‘&aacute;&ordm;&shy;u ph&aacute;&raquo;™ng chi&Atilde;&ordf;n gi&Atilde

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online