Khung ảnh móc khóa

Khung ảnh móc khóa

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khung nh móc khóa - Món quà c c "kool" cho ngày chia tay 18/04/2010 00:00:00     Theo PLXH     Ngày chia tay cu i c p s p đ n r i, chúng mình cùng làm cái này đ t ng nh ố ấ ế ể ặ b n thân nhé! Chu n b nh ng đ o c này nhé: - Đ t sét Nh t - Que g - Keo Đ n ph n hành đ ng này: >:D< ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B c 1: ướ - Vo tròn m t ít đ t sét tr ng c to h n h t l c m t chút. ơ ạ ạ B c 2: ướ - Se m t ít đ t sét đen thành s i r i u n l i thành ch U sao cho có th ôm v a viên đ t sét ợ ồ ố ạ tròn trên. B c 3: ướ - Cán m ng m t ít đ t sét đen. Sau đó c t thành nh trong hình đ làm ph n tóc mái cho cô ư bé nha!
Background image of page 2
c 4: ướ - Làm t ng t thêm m t cô bé v i mái tóc nâu nè. ươ B c 5: ướ - Cán m ng đ t sét h ng r i c t thành hình ch nh t nh nh . ồ ắ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Khung ảnh móc khóa

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online