{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gauss Law Handwritten Notes

Gauss Law Handwritten Notes - amefi's Law{J...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: amefi's Law {J F/Fcffi‘c {If/Mg 6/ (LI/<— f‘tfi/ Zjficffi 9f {filfifml 0 Heat 1/9 3+.“ {'75 06?”: [‘14’39/{m'5rf 1“); e‘/£/é(jr,‘c ( A 4 a. I 7 j [a ({m‘ «riff 5/.[22/75; C five/(4! / 1° {iffch [9/ t? C Afl’j/ M fl/I’u’j/qc’ {fag/f I, a; flit/(Ag), v ,‘ ] .L (was m fv/mmgmgc $34 A r/ E-lnfia (/14ny fawmeS 5"”) f/é'af/{rrk fizfi/f, flax/j {/HX pf. )4‘5 67M 7/749 9% fll/y ( Asa/jg qr 4 (C }S x / , /JrPJI/OC’7KI+IKWP 7i? 71E [/1417 { [Pa ‘1 DICK/l ‘Lr-[K/{kal 7fl/7E‘z SLY! / r(( e j F3 (/4 c s / x. 6‘3 L N L L2 ' .7 "r {fer/lflmf 1 )1; 71/15 liq/71% [ [4 n// q fiwk fizer {MIL fv/éfl“ waingiflffilfirs I 7%er ‘ film/ca, 1 AMA“, fig; 4/ ‘// } ¥~ififlif mam/IMO \ 7W [Mfimf (“A [Wt/M? J 5“ (fiiqfdifipglface 4* /\ 6 emf—7 /. [ W wading);qu {F (lease 5—3; F 0 fl : 6 “EA/[,ng ,55 (M/ 5 fl “Heir/7‘ 6’ Z H9 7% gfij'fifi; r’g’IMIf/r‘m-fyn'f) flu 6/4 he Wm «M .‘n W, / r 3/: \(aanai’zi/x Wm?" {[163 E6 A surléltc (n 7’90»? ‘1 W s mm yer? flu- W [Wm isms fimmg [can‘an (,Llr {Mg AU”: I9" -’{.///"t¢‘ Ink/a?) f/fw x“) (’34ué5lf [44L] [féc/Lfgbf @ j) AIM/C ([26ng ({t‘§%/;Ls-1fi£°~4 L}! f ((1/1 916/ (/91 x I? {qr/g C G- 2 1 MW {in P‘, M"? 74"] €776A‘75C/1/(‘44W/jle 7 ) [glen s/mm2?/ f5 (rm flDIi/ch?/ 63%//AC L: ’) m x/mw we #13 mead 6%? E. 1677’s 71%”? flflmf C‘fAEQ/firfS //3 Hawaii/Z5 ffl‘iflg 1W”) .' duaf—flmdézc7l 5r “EcrtzflIK//&f{’fi/C./VN J {/1} )5} an) [i n- ' I ,. Sc «(tr ’ a l "HM-131247 'r f'f‘v‘f faLcL/(‘or‘ in a ff! <3 11 f- n, , " Ifzpyfl} fic/wm/fi j I “WWI/H hum“ {{‘I‘S //z;f4/2/4‘(m/4r )[D f a {TC 664, “€Q({ is 9%,,” :1; ‘ q S ' ' 'u'» " r ya” WMy (/Zfihfigc- Q {A {2/1‘/65_7(1c5'\/ $7 7” 'Zcr. my a ILA gll[’é€ 0'1 {'thfjb‘pté I 3% éwrfitce \ 'f ' , [é‘nf/c‘tf\/t%n 5517 ,0; p [kf S‘fffiLCc’ 1:5 (Age/fl I”? /Jpr‘/1%S / 5m" (mg Sam W h, :1 “Way @nyrizfe f1 ‘: _A h c; r‘ 4 LV I‘M Lf/ldfc'évfd’ldfi’tj H” “‘9 ._ A j FIJI-41$ ("1 gay”! [til-(ya (7': m A“ g n 1f” 57 M Md“ 4531474“: MAW/1 #4455 [£57157 fflflq‘y‘z}: tug [Jib/I‘ll? 11L; 51‘4/ [[s’:(( (L1 2:) gnqaf’fi/ €{?:;7LE>;37§ f gfl: f. M ‘ J I '5’! J 6 6 71/41/4299 ‘f 1444 5 g [:3 g? 1% Mr}? 5/21 Mic? fizz/{rwéé/Z/ - ' #196) K i , . . f __ J W #72 mm MW. in 7er MW /Z’ ’A a e. Mfg/36 am : [W M 5 {NJ f 472%} H v” 1 S " aflfic [7"Cfr‘ivférné-5j’ _ m: mm if! H mm flung/c Lyn/1 W. (M: fig {/ug of awn/(w W W W WV “mi fflmv 517/ WWW may/7 $94 5(1-/([/£(€ [57/15 firm/X41: (ff/LC CV” ‘5“ i5 {'7qu MM (W? [56:5 "f/m/MM/ flmyfc/{zé’a frag; flficcyé flu; mc’mémm (ff/{4% % ( film/gaff HIM (f3 /¢(‘L{ [I/ f . L K _‘ \ a) ( I ’. ~ "f" f5- fi1q§oach f/[frg fifufiefJ-m/ A 675 HICIH-[J‘éT [{[116I7/L/ &/ /L[ {/Lr MP {fa/fizke W7 (“5/4 bwjg’é) 75%“ 71” Wag“??? [Pf flif MR2 [Vi/LEJLK/S [Le/1 415%). fl 4 Wu ’0 a2 (Q/ I’NUVL [fig-5r? {9((Lgfh) (114/ fsz [/Z’ééflrvfi/ [at “(C fa“ )/ fl M ca 57 {2/ Vi. (/4 If [A 7/15 6([41 L2 )[f/f/ff m 4,4) 7/1€ {IX/60(f'7y/I Lilly/[j L1” Elf? 52/ £5,477 /65 [5’(/ étflaa C W/{f/fgf/ff/z WHO/1‘ fit/1 (a yfl/flx/ f \ 759 {I‘m/fl flxfi HUM/I4; M/fl4*’%12/%/;g{ 46(myj/M66/ly , 557/ fifC’C” W W /~*"‘”‘°% ‘“ Wm é/‘(quj< f/Fcigcj? “[97! {,(szeKfiet-‘fl («7% [2956’ W1(//fl€([956¢¢y ava fiéa‘é/‘w 773 [7/4 ,9 ‘o c a 10m: 2m» fawmfgc gm 54% l ’ “HQ {/‘cm’ KW {MIL/H f. p€45764 /€ f!” g“ '1 [(456 }/1 [Fr-#411 fa"! ( ({v/f/ fins-mm Wm m: 45% ya 77% H71“? Wm mum?! 4C (Mac'mgzfi mfit’ué/ affix; Wu: éfléizb/zfi/ (/94: (31% {Ag [HM 9436/? /CP/?Lr\5*”‘ 0% fix Wank/(£410 aber Mg? “W1 7% (gm/WM 9f {/m fwflmb‘m/M 73 fl; Swflw Ltd/'2 fiflLMZE/l [‘ZMM", /Z"}a"/ 74) C' {:S/ :' f /L§ fléi "O/’JL1;¢A ' _\ ,. , A /l '. _ ,\ fq ’5 47'; 0 Law /’} 417/? {gr/44 A f4 /7{ 6f 7A: scarfime Van/Live? (315;!Eé/m7' g/ WWI??? H3/”q jaw/Mays We / A have; / . {/er 7””7/9 Siam/me 1 a; (/41- ; P -( (r, , a / . ' ‘ Ifi 1.! DQJ/r 3/ {(11,911 firm-s Mgmagéi; [{.H[/ 6JZ{([¢/(fil 1/] [IF/VH1 [la-Cad 4 3/9 a '7 [/4 ‘vgr (h4de Mffé’e Sa f #4., $5 Egg/M, 77¢ MQMQ Fat/Ix Mn»% 4 arr/Me 5 ,_,_ /’ .v H ‘ 7’ » M k 7L Z. _ Amy 6:, ,J/(l/f/k /€ 6/7cr'i(/{{ ‘WC //1m/( 5% {/n/fnrf'c f LX K§ /{ 7/- f/ 5 MA 1W1 M77142 {‘6/6?/ 4’6 fr/Jx'9%7zzc?é fl/Zéwgfi/y 445/ m Lag/HEW? ” [{é‘M/HfC?’ m7‘” sail/Lug 7%"? 5% WEIM/Tc {/ch fin: AM/ fi/ (VJ/794511 Yff/flf‘a/S (31v: jiuf wgf taxi, /x:'LCJ 7(6) [’g/fi/fgg ’fltc “471/35 fluff/ta 5a (A r gin/€64 1364:9va fl-Lc‘ 57/5,:7/4 [7/ W: mam; {1221/ flf /p;/77L rS [EVE/Effigy WM 6/427}? flrc' Wa-[é//L’tg"/J {5/ fig? . )m‘fi’i‘m‘ mi sflaffl‘m/é/ 71/15 {fibrin} [44” ace/agikéfi/Lezfl 7% 5c: /-€>/W?€EW£/€ flnf/ Mgr/7’57? m fl fj/IMM' /f//’1€"’Lfl[/(5‘J/¢4 fl) 7/46 /»4€/£/}27 LMMZM zm‘62/jg7fl7m‘7qx fife/4M2 flkxq‘af‘iéy ’% wr ’W Mfr/é {Cr/7261’ fit/as //LE {‘sz/xhcéx ‘A A 9 if £1 1 . I I. ‘ , ,- . fyc‘q’tjfl W/ 21/1. 5510/ (ZKC/ fifqzzi/ //fm:?lA /5 Lé/L5317' M/W’é/Wcfi-zq 74F {ix/(2%;IEC 779M f/ivO/é f (3/2270; 7/%% (i2) ; #g/ [Mfg fifwflcfihq EMF f/‘Mi 6" w ' fife, (immulmi 6M; [g m ’ ’flfl(9 7/“ @flwnLX/y a; 4‘48 /£Mf Aft—cm» f5 bi}; [46> yaw) [[9 #770 46 /[f’({ 3&7? {LY-26‘ 4'6 I'M/mm 74} 4 fl‘{[// 7/W'K(€ ((5 / 67$???" / 3 /£»'(L{':{;s-f [/5 1”: fin/g, /’c§ / ‘ finffflw'rvflé/ 7% AA find flffl f/VLWX Var $af/3/ ylfi/fif CI/(Zm/ép ‘I/lgL/LE/q’éjxlr‘i’] Wm; miffflL/(f 1e. i15+ figfflfl/flflh‘i’? [vi/:49 {mvw [act/(Bf) flu km £7 2:? )9 4:57 Z"W< ‘ (gem! HC7L fit df //‘4(;g fl!) (1*37/ fl/m “5f flbfl {fig flcsf‘gli‘mé 44M! firm/flar74nm4y/ #9 fl 4% Mow/My m MGX‘flKé (“0714454147, C 'Zfi-'%//:’) Sir/L6 MW m7? {Ag «‘9 01747113/‘6 fi fl? 697262270? [75/] ‘fl/LG/WK £62511 (LI/I (' Wm {g/flflWM/W AK flair) 052/7 7/7sz [(14% frat/55d («A/z, A x \ TAIL? hum/L61 "Wit/play: £6 M/‘fojfi‘h7é I: I: L436 [AA/(re 9A //fl,167- XW? (Md) [14% U7“??? #EzVi/zwftmifé fir “#176 Misfire” ’ “(55 a (hnrfc or (/w- rh‘ef‘ribw‘r‘m , {/in 74-: {4% /MM’ [f (/F’Mfl jcrrflwe (gaff/pm/(V 7/zmflL/4KK/(I. ([1££f€§ fiftfgné/ f2: 2nC_/ 7?:f’2nC-j EL/ T 7L7” C 1 75”;’/” C {WV/j Céi C [6L J4 : fié’fls. 5 f.— (VJ/“C L Ef‘ / né‘fls’Vm firm/Ami H46 é‘dctéscfi ALL” 769 «fiLé/Q'Z’IVC ______/— ML fl Aisfimc 1/ K’W’? 7A6 (61%?” cf {is/[L516 “Lila-f] L111; (KB-[KM K 3?fo [/{X/Rl’fs q (3(7L (/ [\C f.) 5/} 7t! >6/ ((1 {/(\@-fl :2? (Hz if LJMU‘FIL En 7L1??? {71 {r/rxfaj LAC [Mtg-{fl ' . / [:1 {KI/Z? [/?{.urfl.2¢’{ (/25 (ls/r4 (“/lfl I”?! ‘flbi’gx‘ BIN/2L Lyle 19%;;(C //3 V7L {QM/5 f adriff /({;'1(5r7[% I film f[§~€di}.7l K/i/M’fl,( 7/126 (/Z/gr/(g J - Lv‘x; M' I‘d) LrHflZa/M/ f6?!“ I fem/W, 74/: (PM. L gaff/9w m‘ m‘éfiwé \ (/[ctfifi SILT‘AEQ‘, Cc-I/ '7 .5'D{DL‘/'r[§”1: Jr ((9114);.(E—rL/I 92:. ; {LEE 1:: : {ff 749/ 5 1/ = m: r 5 I’m/l} MP 619: flit; / {if/{’4 EMWW/ Af/ia‘ar/[szé 1’37??? musf 2M / I r @5359“)? : fjéK/fi ii /i [éfi’flrz> .5 if E] EE(,LL15( [fin :L’iffvtgdafi‘j F, / 2.77 ‘51} d9 /(§mfi@d¢ Zafi/TK 6’ 0 M Coma/ (125/: (My! Mew) {ff/VJ aft??? ‘ bra fiery: W 1 Ft. fl /:V1.::+h ,~ ~ _ Trflt 1T1 xfl if. ‘- ‘i + K / 31 ‘ a 4 ' ‘ (9% «Fry; (fafzrwfre \ - 71451475»? Luge (Q‘d/ fl ,‘e. Cllérfl *6 firtwmwfi/Zéfi . cm 6W]? if! “(VISA'I i gt“: :: D E :— 0 1/! defgq Z {1/} {fjfg .1 3 $01: 2 0 C, 2 0 l‘ f far flu. (£1474 jfnjrwl/ I‘g 5 fl whim: f)” }‘S {51 ((31.15 “16¢ (“‘76 :> k: ’ j : 2173? f: 0f Dimer III/Hug denm/ ,P ‘ 751: ‘5 b Z'rrfif'fz‘ a a? Tat/“fl )7 l 7* f WW (2‘. :5 mt H5 2112 x? 9% bfdi‘xiaaf vf‘ra fl 55‘? a») {ij(4¢fl 5;” {or r e (WWI‘C 6/9 x 72:? {’ffifianffiup firm gyfl} @flwgs’j Lflw I“ GMT fl'Yflflr/u z‘ffiécusfi'r'afij We- g7llcf€ff EQL‘SSE 14%” flar- ’% [4“72 (inf/“’56:; ,‘n H (/cgezfl WU; flffls’rzf/“rv/ Jade“,- L-i/a ( ,- flk 7’4 /‘ '4 I ,- § :4 M e e m 4 s 7%: w AIM 59/”: asap 12/ {AC {Li/flq fl“ 9 2W. III MM {/72 7L/n'3 we jef fall‘s 5,}h/fl/ “.— 7/7‘: (A? 74% f.” KW”? b/ «fl/Mfg (Jar/:6 Aforfli’g {fa—v1 ; {/ygfjiFVfi C/mye‘ t’M/j (aw/{7&5 1/5/6‘4 {/Raqfl‘we [game 4 In (HI/m wart/P5, %//fife§ (“l/ZIP(4 {Ac Mc'e [:4 ,‘5 [Hf 234; 5%«Hi ’f/IMC /d’(a?('cmfl a7, “412/1 (haer {5 {1’5 55’4J- If foggfi‘m (Au/e f; {Mani 77m f/rbrffmce IS 'HLt‘i/ mgfi'mxfj f/M/YL €/€C7[f:<_ 7L€flfj§ 7-0 H—[//pw H [ILL/’6'? japjt‘ 143;”, /£‘(a7[ffi'fl _ mg {’{flwg [Aft/0&5 {‘5 9/5- firm/‘7‘: Ag pzitu'er/rrwdg I g HE/zflLA/a/ I‘M I“! //\8 S 7/K’W/ {U {ADV th/f/Jt/C/ flfif‘l’t'f. f?€m?né’l“?¢é“j flag { 3L9” _ . ‘ \ - , 'J‘ 5W ,3 {LEIGWCL‘M .mnw . M I [zwgffi/ C’FWV “MA me (/2696 A 5- MW I M {DA/Embs M!” (at 'L W h or Wad/4 I! rem} Mil r’ A ~ gal“ é Va 2:} AWE/fence Vgtj‘r f 5:; first {1.969.71er “few/6A 172m \ fiXLZ/CM/‘Ij L f/Ci a/M Hm f/Ifmft‘c u-O/H’r’n 7L“ 5/ 1'8 (m a? ( PM many/RAJ 7L0 hit/[5’1 “67L 4 5 F 75’ fan/.9, {6 fwd/3:6 Wu viii/r“ «913/34 0% (“y/34L?) [f/J/ifilqr .‘4 [/1 ‘7 #6 r 7'5 {917/ {7‘ ‘ 1 ~ . t jfi j ’3 “Sf/“((79% 7’2: via/[UL flue Mia/[Lia 7L: M r ’\ 5 VJ?“ C 7139/” . 5/76 (I {VI/5% descrrkW 711m mf/Wmfimj Mflmgfl {LC Mira MEN/{\ng fidfl/{fkgd/P flmg {flu/V v5 gféfléfic March W fray /1/€4/_S .’ measmré 9 7r; L/£f([/{ [jaryflfi £41 Hf/ffl‘/I hflgr C/I‘WK flatwgsofié fi/fi/PW/ “"90” [/er€//€/1(€ TCY §ZZIM WWW/PZJ‘YL/ [1/ I,ka 0/1/57627’71 67:7. \E/k/{yt’nf C U Es axe-5559412} Luff/’2 flit MW" {fig/7&6 AW m7_ 6M fivhéfl (447$- ;} - - t j“ flu. (454/6 vf //(/WA {[EW/ flu/5 , If 1 (775“ {INC 7ff”11éfE/1cn {Ac {/tint/ {/ch fa "é 7&9 (‘1/(‘v'fff 6 [73,169 (44d fln//9(}/I/1‘f (‘5 5? “’lécm’Lt/t’. 19m 7a .+I\J( (hi/aria”; :‘\/\ SDHI(66 gin-5| OER/fir} up“ ;> 51an Fifi/[(1. {rive Wflx/f 77m flu (“Wig/W 7/“ “Ufa” Is SIM/9% WY (Arm/5 f4 gig Kwamflmmj— Mqu //K X79th [7“ /./2:"’ié( RA y‘MCM/cw/Mj 4,07% 'fl‘é WM"? W3 fl“ WW F“ 7”»: 2—mmmm-J Mgr/J7 f/x 27%fo (Wafet Khw‘f’mct f4 4 r W” m \7, IQ ' _ f (a X {/5 (£['{'_;qfé:’::;; /‘_\ (*/ /7‘is 5;th Z/Hzm r13 F, p—VIVTR foLU)“ c ‘ J: i KIATL 2k XEGGh/{Cflpw -F____—————‘~ fl 1 1 '2 >{\‘FY F “a ’L \g’ [xi-Ir y'z'f—i V cm /r2' L1,. /\ in!) ’ M 1 [I 3.1 f T‘— a I -’1 fl ' 1‘4 1+ 1 Z 5““ {7&wa Uflvfl?‘ y 2 ) { 24) 4M“) y- mi 73' 4?er:ch jivé'fi U A “ ’5 : o u t __ 1 1 V A mwtfizmjn szhleri) 1 r r ’1' t {I}: fit {K((Mc€ 01 firm/,1 {Thai-1 v)!" [/(( fir (fog! VHA AI‘S7I‘Wc (am cwhffflzlfixk 1C,— 6] C7( 7 mi TN flaw A465 . 3n}? 1mg when». w cf“ flim- flL-pfi; a; I”; L/‘C‘rhlr+/ fl/pfh+ (fi‘rfl (II/ff/a v {ufrf/{viwbg [in 7/1! £1135 #14 A . \ ' ' " ' 506488 (A Lyell/6 566/” flab/VP WK fir 105%” 777/126 ’ / r V/L [{flf/‘f/g‘ié'lfite, I?! Ff; ZlbtrVZ/y’ ’ZI/U/ dEL/f/{l‘766 QIK/L m 71’;* May/“f M #15 swag mg ;g [LC'ffiUgg ,sz If/M mi M an fn\ér~.‘}€5"’i‘“'z.[/tl SUTKL/fi'/fl1/€A(flv[ ; ’HYE {Aw Fa7‘a 75309517171. a—f’f i KAI/l ‘ Y' 242‘ If f {F (Jr #1?! 2(1an “1’4 x' ({ t n.) M \H 5/ ‘6'! A2? 7/0 3n} 1} HF; b1»; 19 Mm ‘gfi/R7IIT‘1: !;[t,j:m] K; 9 ‘/ 3nd .5. A ‘ /\ 2A 6 F t} w i; '7‘ gag)“ */ (1% J. ’ E“ W 8y BK 1?, 30ml) : 22% “A [2% Zqu E: bx f/ 53%]! x'lw‘, (37555,, 1-H [c M ran/i? A2 Ab A3 Dbffy 56’ A‘"€“/’¢W§‘rt§; ,, V.E¢ - 6* X [020 471,175,),j ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}