biochem exam 3 review - Υνδερστανδ τηε...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Υνδερστανδ τηε διφφερεντ μεχηανισμσ βψ ϖηιχη ενζψμε αχτιωιτψ χαν βε ρε γ υλατεδ, ανδ κνοϖ σομε εξαμπλεσ οφ εαχη Ενζψμε ωελοχιτψ ισ χοντρολλεδ βψ τηε χονχεντρατιον οφ συβστρατεσ ανδ χοφαχτορσ (μεταλ ιονσ ορ οργανιχ χοενζψμεσ29 αν ινχρεασε ιν προδυχτ δεχρεασεσ ωελοχιτψ οφ τηε ρεαχτιον, εφφεχτορ βινδινγ προδυχεσ χονφορματιοναλ χηανγεσ ϖηιχη ρεσυλτ ιν ρεγυλατορψ εφφεχτσ 1. Αλλοστεριχ ρεγυλατιον- τηε αχτιωατιον/ινηιβιτιον οφ ενζψμε αχτιωιτψ βψ μεταβολιτεσ τηατ ιντεραχτ νονχοωαλεντλψ α. Τηε αλλοστεριχ εφφεχτορ βινδσ το α σιτε οτηερ τηαν τηε συβστρατε βινδινγ σιτε β. Ρεωερσιβλε βινδινγ οφ εφφεχτορ ρεσυλτσ ιν ωερψ ραπιδ ρεσπονσε τιμεσ χ. Φεεδβαχκ ινηιβιτιον- προδυχτ Φ ινηιβιτσ Ε1 2. Χονωαλεντ μοδιφιχατιον- οφ τηε αμινο αχιδ Ρ-γρουπ το αχτιωατε/ιναχτιωατε υσινγ ενζψμεσ (τηατ χαν τηεμσελωεσ βε ρεγυλατεδ29 α. Ρ-γρουπσ- σερινε, τηρεονινε, τψροσινε, ασπαρτατε β. Εξ- πηοσπηορψλατιον 3. Σψντηεσισ οφ αν ιναχτιωε πρεχυρσορ (ζψμογεν ορ προενζψμε29- αχτιωατιον ρεθυιρεσ σπεχιφιχ προτεολψτιχ χλεαωαγε οφ ονε ορ μορε πεπτιδε βονδσ α. Ιρρεωερσιβλε υνλικε οτηερ μεχηανισμσ β. Εξ- Προινσυλιν (προενζψμε29 (86 ΑΑ29 ισ τηε πρεχυρσορ το ινσυλιν β.ι. Προτεολψτιχ ρεμοωαλ οφ ρεσιδυεσ 3 1-3 5 ρεσυλτ ιν αχτιωε φορμ ϖηιχη ηασ τϖο χηαινσ ανδ τηρεε δισυλφιδε βονδσ χ. Εξ- χηψμοτρψπσινογεν (ζψμογεν29 ισ τηε πρεχυρσορ το χηψμοτρψπσιν χ.ι. Αχτιωατεδ βψ τρψπσιν- χλεαωεσ ατ Αργ1 5 χ.ιι. Ρεσυλτινγ ΙΙ-χηψμοτρψπσιν (αχτιωε29 σελφ-διγεστσ- ατ Λευ13, Τψρ146, ανδ Ασν14 8(πι-χηψμοτρψπσιν29 το γενερατε αλπηα-χηψμοτρψπσιν(αχτιωε29 4. Ενζψμε αχτιωιτψ ρεγυλατεδ βψ οτηερ προτεινσ α. Εξ-χΑΜΠ-δεπενδεντ προτειν κινασε α.ι. Χαταλψτιχ (Χ29 συβυνιτ κεπτ ιναχτιωε βψ ρεγυλατορψ (Ρ29 συβυνιτ α.ιι. χΑΜΠ βινδσ το Ρ ψιελδσ αχτιωε ενζψμε...
View Full Document

This note was uploaded on 02/08/2012 for the course CHEM 3361 taught by Professor Marsh during the Spring '11 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 5

biochem exam 3 review - Υνδερστανδ τηε...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online