chapter1

chapter1 - 1-5"#59 ‘é'SE/ers‘ —35[f r3 ‘ Jré...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1-5."! #59]: ‘é'SE/ers‘] —35 [f r3] ‘ Jré r1] +5516'IJ-25L'fi-2J WM - vzé'téj 'cg'Eé-IJ ,- Jm -3j 0 : ~ J’t rr‘dé'r ‘5'; u C 4- G —e’ 9"“ :91?! ‘ '—’ /.6,/ ' “U ma: ,w 1 22 EJ-Jt: . . _ 7 ! ‘Q I W at r; dab/Alt (I) I (L) Cw, ‘ N,_ 2.12.37 :10 juz (.2) l M'Mé » IUJIT = 650'? tut - ‘Amwt J 21:101. 71/; 9%,. MW (Ur I2) ejuz: * 6 7w: "WM (mm/MW. CJUZJZ -.= mu lg w/QI.IT£ .2 (U ‘ 2m- ". -' MAI” ,4 N:__l_: :w (I) (.2) eiwr_ejwt : 24%“: 16’ a“? 40,-, at ‘Mt Li ":1. . jt ‘- y may 7 L‘s—‘- 2!le 1'4/1 _ . ' (d) 377:6 _. =fl____._#,_ 2c] wow—7 ' am A] if“, d (“2'3 b'=fl,nl if n=3 rm) 7;] = (.3141 3.14] 7’“ /"‘7"""”7 1a :5 a (W 4, MJ‘W cnzd'llfinquJ:5-KZL:J.WJ {"3" , 2fi=6;2.;¢ @125 mgéfév PH") lire—2) ‘1 1 (4) 02.77 (6)4“..117—6rrfv‘fif7f t I- " ’2 J * " "° ‘” m a a) M---2xé.25’ r aw FL (P3) ram- ; #—_ L. . 0 11-345'6 -s"4'31-:0 flit-1) and fjlf‘S) Me pflifi??-£m3 1’, (H3) ‘4 mime-12w. fall-fl) ‘4 a‘ ((390 -W 44654151 (51"7'5'0J- maf—‘(h-zrr‘ 277]. 4:7 4d” 2.447% :m‘. 459,757- rm dfrriT fut; - afar rad/5 - 0,4/1’2. (c) 7-: , rM;{_5-’fiy .zrr 441‘» 1.417% = m, 2.4-”; 7‘ :44» “MT M =a,47r rad/y : 42 It: 1“" 1AM= 4»; “MT nun 22M)- M =qur WA‘ =a./Mz (e) 7:,- jui_ m%:(_% 7) MW“, 4444 2.4116 =md497r4T :M :2. Miner ft} : gaggmfir = 4.7+ #2 Am zxmf "M-MT , g '2 may: m 2:; =m2457' ud- (MMMT M».- = ml. (-1; MM 7" :- “f‘iqv Mil/.5- (e) 7:51/"1‘ W3“ ’52, Mqflfi ' #14545; 45233 = I' a“ "'0' 25:” =10 (2-/,1r£)£7:m 0,744!” =M{6,’744«-1.251MT=MA (1512”? I“; = 17,572 Mel/J TMWMU‘L (2016) WE)“ 3"“ den #22: A4”? Wait/W5 7r «must? 42 ab 403.21,. TM. ( . b) £(t)=)§(—rra) or airtFafz-tvs) mm /,2 ' 35“): gm — fray) + j r{t--3) :jr‘étfifllt) Jim) 2 in?) jinn?) - gab-3) = frtt) §(—tr3) ’“9 M 2m +irf—2)- fff-4) ‘5’ ran) a ran) — rrr-z ) r rte-3) = rft+3)%(‘f-2) r 3(t+2) -;(t-;) 1" Pl—tr5)§(t-2) (c) 14:42) +2 gm -— gar—g) (4) “’ Z 104th- m‘Pla‘a f‘,(t)='fil~t)’ W fen.) +£m=fm+ffifl + fry-{w}: fit) /.6 ' - 1’7 4m w,t ,- odd, fMamZ-i/ fmgf To; [44‘ wet]. mu ,4 {ande 2 £— Wk aimser aims; - 5? u -53 s Fléthfil-“fij «riféaj—Z-[éwrj far“ $505-er ~ :- rat-2] +5! rm; ~41 =grénj-ggcQ-3J gym—M hi2 fr-r “(a 4;?“ ’- ‘J‘r—l'fl‘fefw wen fr—u —f1':U fl _ “a Jgt-EJ = 1 - f; £75] [:51 + fr—AL {NJ “ff-#3 #[QJJféi-1515'g—flfl" 3 ‘33:“) Ian Mo 3“ 77117 Wed 0 :24 t—rap' fr flaw: —’—-=/M ’ p, 0/ ["3 I’MWW cart-«o am Hal 4 Ho] + {m} .- 2170.1 71¢.wwe’zm’, (:1, fm :fl'ugm Maui-u ‘ft'éjé'rfij “4 5% mi amend—n.) cw ‘ meJB-[(.-MJ 7.4! frmjd 4,5,», M 5 [a 4% 45m, «MW J’MJJMWJ #frmja'fé'm] gmfrmsm m] 2... +fm-.-J st “‘fIMJS'm] +ffm‘;/}f[/]+u. " m +fL'rn].1+0+-.- =fm] _- "’r’f lit-51:0 3[»4J:j[r:]+f’4f'4}=/ yang—.1! (If-21:3, affix/:4, fairy, 301:5, ’41::327 {[37:5' ; {MHZ 141:7 [55:54?" “2‘ flzm T'=’. fif.,4my2=(-nzvrj 4m J—é: 441+ 1‘7- M :2 7:2 M 444;“ = [warm «9,511 J Amazérmér, f1;=/W/s, Taro My! =("WTC “"77 Mlé=mazéf M:p"2 Hf" M 2.21- Txoml Mat/t ‘MAztzgr. NJ” T/u fawn? W4; m 221: ‘7 . =212 M76 _¥_/ (Ln; 7J:[_3,lg3"#] 2-2 [4 I. ('Trfl": 444614117 - = ,‘Pzr rad/- 720.! ' =m2,2 :5 My? 0 :- ung.) h", éT can, a one , ‘ 14 2:2 to m (49”:le Thad flfi—ZJ 44.. 4.44 ‘37“:45’J-N3 : f - ‘ 4m and “vans—247 T “fig/aw ' M Z'zéf "My I'I‘é i'l 2,2 to m (-yr, 7T]- 7’1"“ fi’zd Alf = ._ g . - (a T: 2 . ‘ :M 2.2167 9””5/547' -mfit/né M“. q") “z'lqlt‘éT 17 an“ WM“? *5 {:73 '1’] ¢W(-IF.§‘)/h* = embflé): m,7é=(_.,)’°- Ff-IJ'Z [5—714-232115 HM“! Zil- m Law/H: m m -— mwr-v . ‘ , ‘ ” maMrr *“{?.2*-£/¥)1(T 1,20 ' . - — V “'44 ” WM '5 #6:“? :4...‘ My)” m arm/“f- ivde (fit/vwzufl‘wydlfto (“I “(fidzgt T'=0.0/ Wt uflflky/azunf‘ 7—;2 :4 «0,94 4‘”? =(*Eg7, max-J‘f‘m’f. "mg-7 Two Mayn=(-0.dz£ 5344—7 A]; M «n2.le :mageqmyxtufiT‘fl‘; (“49%;”) mun-mm”, M=MON m fag,ijqu A22 744 dame 4.“; «1,4 “(MAM - Jim: fig]: 15 mkmjfi‘ WM 5 Wm" um i; 4/ e33- Wlfifflol=-1,fr73=-J.. will , m“ " mud n" Wm N=?Wfl—4M 'fi IV A Jam! ’4 [at . .m_ E ' law! W-W hub". 2.7711 urn nN [I24 “:2 ff03=ff13’ff‘r]=fC61'fEel-fuaju ffij=f[3]=f[5)=f['1j =fqu=_1 N=3 ‘ P —- ---—"‘ ‘ 25%? Ho] = 1, £f11=-o.5‘+_i 0,3“, fink-615305“ fDJ= 5m 4:311:11 §[4]=fm]=f[w]=ff1] foSJ=ftBJ 23cm] H=4 _ no]: 1, firm 5H2] = 4. furs]: 1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

chapter1 - 1-5"#59 ‘é'SE/ers‘ —35[f r3 ‘ Jré...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online