IMG_0148

IMG_0148 - r,r:r,trtlrtIiltr lit'it't...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Y 146 liu r-Tran /irratomy 8r irhysiclergy i1{-} (.i$"1At,1'ffiR 4 43 st 5 413 1l 15 llrtsrlss fiii' fif!r] hl€ck and T"[tovux c{ ths Faltafl Fig, Lcft !-ung Rernowed {&} [*enl.t irq nq:rmaI position; {S! Heart ruftt+s}tee$ tu n'ight" F, 1 43 z'i . \o .,5 #-6 '*ts* 10 .* '* {! !i:' ffi E:;. $ 1. lr'r;i irr''i ..1. i::slytl:rrrtii' j. i .ilr'rtrti,rti a:Ii(rliLl :tl1r'i'1' ,rj-. i./;1,.r1 1. 1 ;1.1r,r. ':. i'ji'rn|:rtiir'11' itlritii tt. li.i!itt ili;,:;rritlttc ii.:i lL:irirrr'r r.irrrl i,. .) irlttr'\ ;!I1l li 1,, ./i1 )i lrt l.l i li til 1 t:r rl!'l I i;ltii.ii 111. lirLl){lii)r vet'ra cayr (r-ttl) 1 I lttit'r;ot \/{ritit r-.itvrl 1 ./,. i'-lLij.,: lirvi;rn ii1-(r'i]' 1 ,1. Vlrlt'lrnrl ;:lfilri i 1. li,rii,'r'i
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r',,r: :r,trtlrtIiltr lit'it't-.' i'r.,4:;ill;rt'1' :rrl''r'l i 6. ll;ltiiril rti'r'i,t' Ili. i)orill t'rtirti olill,.ttlt,. it ttt't"t s i r.). l-rrtr;t l.r,i. liidrr rrrr.l ltir rtrrt'it-.lr"r 2. L Htrrli ,ll. { loii { i rir lrt ir)r r i !i :\,tl r,lii ilr'l ir: { i'r.t r'rl': /i. /r-:r),i.it,Lt" i,, itt 14. l')iril,iriirr.ln, l';. Iiih r,'iIii c,rstrrl lrrlri'fl ititil \'i.'il! lir. I )rictirs \,('n{):itt:l .17" lr.i'irrr,v ll'1. i-liltrtr lt lr'1,. !trnrt (l'iill l,r',rrrr'ili rrtrrl hilor I vt'ri5l Lr; at.lt) l, l-,.'1i irirtt;ilril,rrit (itllrchi,.r'-'ilthlriit:) I 7 -fillllir'o'lotrirll tloL'.'''...
View Full Document

This note was uploaded on 02/09/2012 for the course BIO 102 taught by Professor William during the Spring '11 term at Harvard.

Ask a homework question - tutors are online