mti wa familia nov 1

mti wa familia nov 1 - mmoja Jina lake ni Mwiti Wazazi wa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kendi Murungi Swahili 1001 November 1, 2010 Mti Wa Familia Mimi ni Kendi. Baba yangu ni James. Mama yangu ni Asenath. Nina kaka
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mmoja. Jina lake ni Mwiti. Wazazi wa Baba yangu ni Mpaka na Muruga. Wazazi wa Mama yangu ni Nabea na Mukwamugo....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online