{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nov 1 hw - 5 Doto ni mtoto wake Mustafa na dada yake Huruma...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kendi Murungi Swahili 1001 November 1, 2010 Exercise 4: 1. Huruma ni mwanafunzi na ni mototo wake Mustafa na Ruti. 2. Mustafa ni Mtanzania na baba yake Huruma. 3. Ruti ni mama yake Kulwa na Doto na bibi yake Mustafa. 4. Kulwa ni pacha yake Doto na dada yake mdogo wa Huruma.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5. Doto ni mtoto wake Mustafa na dada yake Huruma na Kulwa Exercise 5: 1. Yale magari yanafanana. 2. Mama yangu anatoka hapa karibu. 3. Mwambiye dada yako kwaheri. 4. Mbona hunipendi? 5. Wale wavulana ni pacha. 6. Wale wasichana ni wadogo wangu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}