231HW3-S10 - 5mm W23 f(Pqum 50(a mm = 676 36 X36 7— 1.2...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5mm W23 f . (Pqum 50%; (a) mm = 676 36 X36 7— 1.2% TAX, WNW 0f may; .04 gym ._ J H ‘ A Low I “3 my w 0118 [my [5; “Re (95va = 2.7 m!» + 35 1'; (W (32) 26x262<252 253 == 23,570 36 x56 x36 2353 : 45,555 m 164 = 456,976 35* : Lem/e .64- c I / 0 <31) 33“ (772$ : 9W“ &< 2 (Fm/$773, 32 ) (a) SMXHL}: 40 (In MJXSX‘%:{Z [1) 4X3sx3'33’05 (rt) 2% M: = 532:. (a) M M’ (wt 1, mu) : ’52“ ' y, ” J 26%. {91 IXBMM + f M WW6 r/t'sz 033 (n L- fan] WW ’ “00> - 0.0025 0% (P0001000 (255) =2 50,00 8 ‘ 23kg} z {if : “90 0,000 “ 55,530 —. 002040 H010 {yeast : me‘fgf ‘0 {WWW/iii} = 002%” , 00.00000 00) ,0” 405' 050.100; {\l}'<i) l”) W10???" : » 0 :2 '-—-—~-—~~-~ : 02067 OT ( hfl‘ K 3 ) \3/ 0 s - .5 ($43)“; , 000002010074? 0’3) 005 = 0.2032 0L .0.» W3 ’ V: 4W 9 8 7 6 10 H D [Z '“ (f) 9‘ 5 ( ngfic’em 7i) Jain mm, MB'M’) : MB'): {4&8}: :- ea]: 0.; 89mm A my; ,3 rm 2}» réfzsmw‘a’: , ‘A' (ma? ‘5’ {2.12 ‘7/‘mgfzmémf' WIN; : PEB') _ I u») m') =I-P(A)= I~M =06 ’ NB’) : 5'» N3) = I~ 0.7 r: 0.3 MW):- HAW m“) = mg; mg M05) 2 H {A'na'y’g = i~ Fifi/18’)? (c) PCAHB"! A05») .:"F[M5'M(AUB)1 : mnb') : NAHKB’Z ‘ WW ‘- MAM) NW) m « =. 0.2453 . ix {' W =‘ 9.82 6 ( 17/04);ch 77) M: ( (L) [PET 5; 0551 (/Wf a m: wt [3 (1%? WW. PUMA Mag mmrflfiw = I“ Phecm Joe: MC man yew/£77) : {"7} Mb (6/965 (m: : f.— ( P" 0‘}: :2 025 U r , L£§il/I?(/(LWE) \ i r ‘1 MW)?“ = w I“ “4 0.005886 H W2 / Pi 6(9)) _ ,f <t~fi)9:s~a! J> :— 000 9206 I ( I’m/93m 95) M ‘- (a) Mr fémt am 3m) 2 9999(1th 36171;) =- [~— Pfly’; Jami) Izth :25 694359352) 119 @8129) iv )3 3 0.9999997 <n = Hm (b) Hort Mt one [5 (/0596?) = {— PMJZ gm) z 0.22 [ 970.99%?“ T?) be 1 OC Hsz 99 I #11: mull (/7956 f @wfefisx jréz'éiaé‘E’; )§¥ 05 H ‘ ” M “"' of) 0.2 : _ fl ! L, .1 as. .?. 0 4 6 23' H. (mm 12) 50%: (a) In ovva to aammmgc {M ifféfftfig “EMF/W ', no mm $4.1m 5i? am. Jim :5? . pm 56) ~24 0.03 + a» 9.5.734: 53.2% 4r $.25 75* m = 0.83 HW2 ~ P5 HPSO): 1—» WHO) 2 /-~ 053 =1 0:? MW) = HMO) — PWM ~= 0.85 ~ M“; :2. w; WWW) : 0.05“ 7‘ 020 ’v 0.12, : 0‘27 ‘ XX (rmééfm 13) mm: MMMHMM €233 2:010 [>(X<3) :— ozo+0./5 +0.20 = 0.45 pxxaj} : 0.5+ 4;» MM M :: 0.55 MMMS) = 9W2)? 3% Mali} v? sz‘S) :— 020? 2: 03’s POM) + WW4) —-—- MW) 1‘ Meg) = (0.10 1' 0125M {00H M) PMSML) : Nmz) = far 455+ two. :1 9%? £55 { 910.92%?!» AZ) u: WW m W's) W m” I~ 0» 9/ w 5“ cam? 3:» W" mid F ' *3 m M 3‘ ma, Vzfiiigtcfi H0) -t~ MUM w M :7 51>. (0 W.) =-- PW” a} 62* ,1} 2: {aim 529': ~ ~35 We”): mm 2 0.10% NS? 0.20 I 0.45 H3) I MKU) =1 0.70 PM :2 W54 ) : mo H5): Mm ='o% W.fi n (“W x<§ Mo 05:56. I 0-23" 13x <2 ~ 045 ' Z$xx<5 I’m :. < q 070 y‘fo “‘20 4535913 0% 5%“ \!00 66% [0&1 ((1) MKZZ) : Hst) ~ NXQL) ’ M7: n40 W WW) : Him) : I—ofi :— 035 + ‘ a a m Hflgzxwm: “MMWMfifLH%%&WN%%m%:L% £30 HWZ ' M ‘(d 6X 1 : to?) W): W) - (HY: inf—m) 1.041. I p— = 02x 008+ Ilka/5+ 21x M5 H122 0.27 T M 9,05 -* 2' 0.7364 {6 ( Pron 3? J 55 ' " ' '1‘: I I 9‘ a. Pi": r W M EH): :3 m} t: 4M 0.0M W; W if 47% (ii; '~ iféMH MUM 3:45 HMO??? % WW «mm M am»; w w “t 3:, x mg = 48.84 W) : §§ffl -— 45' Mt «NW (no + r11 .- c Mt N — X a _.7 34 “i 0;) x10 .. Egg/5% PHMHH 50%) : NW NW): 0121‘ 0.1%} 025-; 0,27 1: 0.623 2X HWZ ‘ i“? H (PraMm Jag. a M W) 5!”me Ma Mt Wm (J‘afm mm 216,- ~ Ortiz: {$335 ) as fmwwh fj x ‘ JC WW.) , mm mmmmmmmmmmmmmm (‘5 Wk?) i q M... ......... WW ‘ )5 “4 “1.. .2 :3 Z 757 i 3 IS ., + ' ii at 95- 5 a? Z 6 3 %‘ (fiw {Hm} : 5Jfi322fll'3 {fiF~I 3% e 3 ; Afix}%j ‘flf ;Léj MN" Wm: M ’4 j” “55 i M104 jor 13/34 ? 6 r x i it?! . _ a . , 9. 6 ' ‘ - - '"‘ J" ’ 3"?“ : ELM/RH ::kL(/'E)4JHM w (. 7-) X13 ‘ f 1” )3 MW fl HWZ ’ Pf?) 13 K MM?» 36 ) 102* Let K {Ia VG; (Maya WL 173} . my: Emmi): om + mom T moxw + 10,009 M02 2 I00 + 409 JrzoO : 700 x W) (M) 0 Mg. 0 I, 000 a! 500 5,000 , 0,06 Mac) (0, 000 :‘22. 7, 501:) 16? Ex: glaci’u) = !>\0.Z+12X0“f+3\'833f MM =~ 23 (6~U) “It! Emzj‘éf M) : 1mm 23%? My WW! ~ 6! {3 r w x q, n W1 wng 3 ’35}, J0 gaj-wé'fjmt 1:7? —~ {03 - Em 73:45.6 m‘wflmi, m 13v " 5: EX “‘5 W? ‘“ $37»: 1”- 855 ' 77m vamm my" V { 100 m 5K) =- HWZ'PH ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

231HW3-S10 - 5mm W23 f(Pqum 50(a mm = 676 36 X36 7— 1.2...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online