{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Askam-kamyon-kabini-suspansiyon-sistemleri-tasarimi-ve-optimizasyonu-askam-truck-cab-suspansion-sy

Askam-kamyon-kabini-suspansiyon-sistemleri-tasarimi-ve-optimizasyonu-askam-truck-cab-suspansion-sy

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ ASKAM KAMYON KAB İ N İ SÜSPANS İ YON S İ STEMLER İ TASARIMI VE OPT İ M İ ZASYONU Serhat TÜRKER YÜKSEK L İ SANS TEZ İ TASARIM VE İ MALAT MÜHEND İ SL İĞİ ANAB İ L İ M DALI GEBZE 2007
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ ASKAM KAMYON KAB İ N İ SÜSPANS İ YON S İ STEMLER İ TASARIMI VE OPT İ M İ ZASYONU Serhat TÜRKER YÜKSEK L İ SANS TEZ İ TASARIM VE İ MALAT MÜHEND İ SL İĞİ ANAB İ L İ M DALI TEZ DANI Ş MANI Doç. Dr. Fehmi ERZ İ NCANLI GEBZE 2007
Background image of page 2
TEZ İ N BA Ş LI Ğ I : Askam Kamyon Kabini Süspansiyon Sistemleri Tasarımı ve Optimizasyonu YAZAR ADI : Serhat TÜRKER ÖZET Uzun yol ta ş ımacılı ğ ında önemli bir ihtiyaç olan sürücü rahatlı ğ ı ve konforunu gerçekle ş tirmek üzere Askam Hi-Ex kamyon için önce yeni kabin süspansiyonu tasarımları ve optimizasyonları yapılmı ş tır. Bu amaçla mevcut kamyon kabin süspansiyon mekanizmaları ile birlikte farklı kabin süspansiyon sistemleri incelenmi ş ve bu ara ş tırmalar sonucu yeni tasarımlar geli ş tirilmi ş tir. Mevcut ilk örne ğ in (prototipin) ve rakip araçların kabin konfor seviyesini tespit etmek üzere testler yapılmı ş tır. Konfor seviyeleri standartlara uygun formatlarda kar ş ıla ş tırılmı ş tır. Testlerde ayrıca konfor çalı ş malarında kullanılan sanal kabin modeli için gerekli girdi verileri ve sanal modeli do ğ rulamak için kontrol verileri toplanmı ş tır. Mevcut kamyon ile yol ivme ve yer de ğ i ş tirme dataları toplanmı ş , parça testleri yapılmı ş , CATIA ortamında kabin ve sistem modellemesi yapılmı ş ve datalar ile birlikte ADAMS modelleri olu ş turulmu ş tur. Bilgisayar ortamında kabinin davranı ş ları sanal bir model ile benzetimi (simülasyon) yapılmı ş tır. Öncelikle mevcut ilk örne ğ in sanal modeli kurulmu ş tur. Bunun amacı sanal modelde kullanılan süspansiyon parametrelerinin test verileriyle kontrol edilerek do ğ rulu ğ unu teyit etmektir. Daha sonra de ğ i ş ik kabin süspansiyon alternatiflerinin modelleri hazırlanmı ş tır. Konfor çalı ş maları sanal modeller üzerinde yapılmı ş tır. Bu model kullanılarak süspansiyon sisteminde yapılan de ğ i ş ikliklerin kabinin konfor kalitesi üzerindeki etkileri incelenmi ş tir. Son olarak, kabin konforunu arttıran çözümler üzerinde durularak optimum bir tasarıma ula ş ılmı ş tır. Çalı ş malar sonucunda piyasada sınıfındaki en konforlu araç seviyesinde modeller üretilmi ş tir. Süspansiyon seçiminde kullanılacak parametreler belirlenmi ş tir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SUMMARY At this study, in order to realize driver convenience and comfort, which is an important need in long distance transportation, first new cabin suspension designs and optimizations were done for Aksam Hi-Ex trucks. For this aim, current truck
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}