alper_kurubas_2002485035

alper_kurubas_2002485035 - DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DÜMENLENEBĠLĠR ÖN CANLI DĠNGĠL KOVAN-ÇATAL BĠRLEġĠMĠ SIKI GEÇME VE PĠM BAĞLANTISI TASARIM VE ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Alper KURUBAġ Projeyi Yöneten Prof. Dr. N. Sefa KURALAY Haziran, 2007 ĠZMĠR I TEZ SONUÇ FORMU Bu çalıĢma… / … / … günü toplanan jürimiz tarafından BĠTĠRME PROJESĠ olarak kabul edilmiĢtir. Yarıyıl içi baĢarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden ………. ( ………….. ) dır. Başkan Üye Üye Makina Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı’ na, 2002485035 No.lu Alper KURUBAġ jürimiz tarafından …../ …../ 2007 günü saat …..’da yapılan sınavda, 100 (yüz) tam not üzerinden ……… almıĢtır. Başkan Üye Üye II TEġEKKÜR Bu tezin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen hocam, Sayın Prof. Dr. N. Sefa KURALAY’ a içten teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalıĢmalarım sırasında bana destek olan Sayın AraĢ. Gör. M. Murat TOPAÇ hocama ve BMC MAO’ da görevli Yük. Mak. Müh. Zafer GÜLER’ e teĢekkürü bir borç bilirim. Bunun yanında bu çalıĢmada yer alan bilgilerin bu konuda çalıĢacak olan araĢtırmacılara faydalı olmasını dilerim. Alper KURUBAġ III ÖZET Bu çalıĢmada BMC SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. tarafından üretilecek olan 4X4 taktik aracın dümenlenebilir ön canlı dingilinin kovan-çatal birleĢiminin tasarım ve analizi yapılmıĢtır. Ön bilgi olması amacıyla sabit aks ve ön düzen geometrisi hakkında birtakım ayrıntılara değinilmiĢtir. Teknik resimleri verilen kovan, çatal ve tekerlek piminin katı modeli CATIA V5R16’ da oluĢturulmuĢtur. Daha sonra modeli yapılan parçalar montaj haline getirilip aynı program bünyesinde yapısal analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda elde edilen maksimum gerilmeler, parçaların üretildiği malzemelerin akma ve kopma gerilmeleri göz önünde bulundurularak mukavemet analizi yapılmıĢtır. IV İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER ................................................................................................................. IV TABLO LĠSTESĠ ................................................................................................................V ġEKĠL LĠSTESĠ ................................................................................................................ VI 1. SÜSPANSĠYON SĠSTEMĠ ............................................................................................. 1 1.1- Süspansiyon Sisteminin Görevleri ............................................................................. 1 1.2- BasitleĢtirilmiĢ Bir TaĢıt Modelinin TitreĢimi ............................................................ 2 1.3. Süspansiyon Sistemi ÇeĢitleri .................................................................................... 2 1.3.1. Sabit (Askı) Süspansiyon Donanımı .................................................................... 21....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

alper_kurubas_2002485035 - DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online