{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Amortisorler - MHENDSLK-MMARLIK FAKLTES MAKNA MHENDSL BLM...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MÜHEND İ SL İ K-M İ MARLIK FAKÜLTES İ MAK İ NA MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ TA Ş IT MEKAN İĞİ AMORT İ SÖRLER
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.SÜRÜ Ş KAL İ TES İ ve KONFORU : Sürü ş kalitesi , ta ş ı ttaki sürücü ve yolcular ı n duygu ve hisleri ile ilgili bir terimdir.Sürü ş konforu , yüzey düzgünsüzlükleri , aerodinamik kuvvetler , motor ve transmisyon titre ş imleri taraf ı ndan üretilen ta ş ı t titre ş imleriyle ilgili bir ifadedir.Uzun süreli ta ş ı t titre ş imleri , sürücü ve yolcular ı rahats ı z etmekte , ba ş dönmesi , araba tutmas ı gibi etkiler yaparak sürü ş veriminin azalmas ı na neden olmaktad ı r.Titre ş imler ayr ı ca , ta ş ı nan yükü ve ta ş ı t ı n kendisini de etkilemektedir.Bu sebeplerle düzgün sürü ş ve konforun sa ğ lanmas ı , ta ş ı t tasar ı m ı ndaki ana hedeflerden birisidir.Titre ş imler ço ğ unlukla yoldaki düzgünsüzlüklerden kaynaklanmaktad ı r. 3 5 mm yüksekli ğ inde ve 8 10 mm uzunlu ğ undaki düzgünsüzlükler küçük , pürüzler , 10 12 mm yükseklik ve 5 8 mm uzunlu ğ undaki düzgünsüzlüklerde dalga olarak adland ı r ı lmaktad ı r. 2.T İ TRE Şİ M KARAKTER İ ST İ KLER İ : Genel olarak 5 13 Hz aras ı ndaki ta ş ı t titre ş imleri yüksek frekansl ı titre ş imler , 0.8 2 Hz aras ı ndakilerde ş ük frekansl ı titre ş imler olarak tan ı mlanmaktad ı r.Ço ğ unlukla yays ı z kütleler yüksek frekansl ı , yayl ı kütleler ise dü ş ük frekansl ı titre ş imler yapmaktad ı r.Yüksek ve dü ş ük frekansl ı titre ş imlerin her ikisi de rahats ı z edicidir.Yürüme s ı ras ı ndaki vücut titre ş imleri 1.17 1.66 Hz aras ı ndad ı r.Vücudun buna al ı ş ı k olmas ı nedeniyle bu frekanstaki titre ş imler rahats ı z edici de ğ ildir.Modern otomobillerdeki titre ş imlerde bu düzeydedir ( 1 1.3 Hz ).Titre ş imin frekans ı ndaki de ğ i ş me , insan vücudunu genli ğ indeki de ğ i ş imden daha çok etkilemektedir.Bu sebeple ş iddetli titre ş imler için genlik ve frekans ı n birle ş ik etkisini belirten ve titre ş im karakteristi ğ i olarak adland ı r ı lan bir parametre kullan ı lmaktad ı r. C o =Z max *f k Burada ; C o : Titre ş imin karakteristi ğ i [m/s] Z max : Maksimum genlik [m] f :Frekans k :Titre ş imin ş iddetine ba ğ l ı bir katsay ı ( k = 1.5 1.7 ) Durum C 0 [m/s] Hissedilmez 0,035 Zor Hissedilir 0,035 – 0,1 Hissedilir 0,1 - 0,2 Çok Hissedilir 0,2 - 0,3 1
Background image of page 2
Çok Rahats ı z Edici 0,3 – 0,4 Tablo 1.1 Titre ş im ivmesinin insan vücuduna etkisi ço ğ unlukla titre ş im frekans ı ile ba ğ ı nt ı l ı olarak ortaya ç ı kmaktad ı r.Frekans artt ı ğ ı nda , küçük ivme art ı ş lar ı bile rahats ı z edici olmaktad ı r.Tablo 1.2 de bu duruma ili ş kin baz ı de ğ erler verilmi ş tir.Ta ş ı t gövdesinin titre ş im yapt ı ğ ı frekanslardaki ivme art ı ş lar ı nda , rahats ı z edici de ğ erler 25 – 40 m/s 3 aral ı ğ ı nda olmakta ve 25 m/s 3 ün üzerindeki s ı çramalar arzu edilmemektedir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Amortisorler - MHENDSLK-MMARLIK FAKLTES MAKNA MHENDSL BLM...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online