dissselimplantlar - T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİŞSEL İMPLANT SİSTEMLERİNİN GERİLME ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Batuhan GÖÇER Projeyi Yöneten Prof. Dr. Mehmet Zor Aralık, 2010 İZMİR i TEZ SINAV SONUÇ FORMU Bu çalışma ... / ... / ........ günü toplanan jürimiz tarafından BİTİRME PROJESİ olarak kabul edilmiştir. Yarıyıl içi başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden .......... ( ....................... ) dir. Başkan Üye Üye Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, ............................... numaralı .............................. jürimiz tarafından ... / .. . / .... günü saat …...... da yapılan sınavda 100 (yüz) tam not üzerinden ...... almıştır. Başkan Üye Üye ONAY ii TEŞEKKÜR Projenin hazırlanma aşamasında bilgi ve tecrübesini esirgemeyen, çalışmamı yönlendiren değerli öğretmenim Prof. Dr. Mehmet Zor’a ve projenin hazırlanmasına büyük katkısı olan sevgili dostum Can Olguner’e teşekkür ederim. Ayrıca yaşama sebebim olan aileme, tahsil hayatım boyunca bana destek oldukları için sonsuz teşekkür ve sevgimi sunuyorum. Batuhan GÖÇER iii ÖZET Günümüzde, implant uygulamalarının artan başarı oranları ve kullanım yoğunluğu, diş hekimliği alanında ilgiyi dişsel implantlara çekmiştir. Malzeme seçimi ve geometrik tasarımı bir implantın sisteminin başarısını etkileyen unsurların başında gelir. Çalışmada, Nobel Biocare şirketinin biri gelişmiş diğeri standart olmak üzere iki farklı implant sistemini farklı malzeme ve kuvvet seçimleri ile yüklenip geometri ve malzemenin mukavemet açısından etkileri izlenmiştir. Araştırmalar sonucunda karar verilip oluşturulan 4 farklı protez, 3 farklı yükleme açısı ile SolidWorks 2010 yazılımı ile modellenmiş ve bu m odeller üzerinde ANSYS Workbench v12.1 yazılımı yardımı ile gerilme analizleri yapılmıştır. Çalışmadaki amaç protezlerin kullanım alanlarını daha iyi belirlemektir ve projenin sonuç kısmında bu analizlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. iv İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER ....................................................................................................................... iv ŞEKİL LİSTESİ ...................................................................................................................... vi TABLO LİSTESİ ................................................................................................................... vii BÖLÜM 1 ................................................................................................................................ 1 1.1. GİRİŞ ............................................................................................................................ 1 1.2. BİYOMEKANİĞİN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ ............................................... 2 1.2.1. Biyomekaniğin Uygulama Esasları Ve Uygulama Alanları .................................. 3 1....
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 50

dissselimplantlar - T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online