Kamyon-surucu-kabini-suspansiyonu-optimizasyonu-optimization-of-truck-cab-suspension-system

Kamyon-surucu-kabini-suspansiyonu-optimizasyonu-optimization-of-truck-cab-suspension-system

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ STANBUL TEKN İ K ÜN İ VERS İ TES İ ± FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ KAMYON SÜRÜCÜ KAB İ N İ SÜSPANS İ YONU OPT İ M İ ZASYONU YÜKSEK L İ SANS TEZ İ Mak. Müh. O ğ uz Ka ğ an GÜLERCE ( 503991126) Tezin Enstitüye Verildi ğ i Tarih : 8 May ı s 2006 Tezin Savunuldu ğ u Tarih : 15 Haziran 2006 Tez Dan ı ş man ı : Prof.Dr. Ahmet GÜNEY Di ğ er Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Ali GÖKTAN ( İ .T.Ü.) Prof.Dr. İ rfan YAVA Ş LIOL (Y.T.Ü.) HAZ İ RAN 2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ÖNSÖZ Günümüz karayolu ticaretinin en önemli unsuru olan kamyonlarda sürü ş konforunu önemli derecede etkileyen kamyon sürücü kabini süspansiyonunun optimizasyonu için tasarlanan iki aksl ı , tek izli titre ş im modelinin bilgisayar program ı ile optimizasyon sonucunda elde etti ğ im bulgular ı sunuyorum. Çal ı ş malar ı m s ı ras ı nda; benimle tecrübelerini payla ş arak, konu seçiminden, tezimi teslim a ş amas ı na kadar her konuda deste ğ ini ve yard ı m ı n ı esirgemeyen hocam Say ı n Prof. Dr. Ahmet GÜNEY’e, akademik alanda çal ı ş mam için beni yönlendiren ve her an bana destek olan a ğ abeyim Ümit GÜLERCE’ye ve aileme, bu çal ı ş maya sa ğ lad ı klar ı büyük katk ı için te ş ekkür ediyorum. May ı s 2006 O ğ uz Ka ğ an GÜLERCE ii
Background image of page 2
İ Ç İ NDEK İ LER ÖNSÖZ .................................................................................................................. ii TABLO L İ STES İ .................................................................................................... iv Ş EK İ L L İ STES İ ..................................................................................................... v SEMBOL L İ STES İ ................................................................................................. vii ÖZET .................................................................................................................... viii SUMMARY ............................................................................................................ viiii 1. G İ R İŞ ................................................................................................................. 1 2. TA Ş IT T İ TRE Şİ M İ VE T İ TRE Şİ M MODELLER İ ............................................... 8 2.1. Giri ş ............................................................................................................ 8 2.2. Ta ş ı t Titre ş im Modeli. ................................................................................. 9 2.3. Titre ş im Tekni ğ i.......................................................................................... 10 2.4. Yol Pürüzlülü ğ ü.......................................................................................... 15 2.5. Ta ş ı t Tire ş imleri İ rdeleme Kriterleri. ........................................................... 20 2.6. Ta ş ı t Titre ş im Modeli Hesaplama Yöntemi. ............................................... 25 2.7. Sonuç. ........................................................................................................ 27 3. KAMYON SÜRÜCÜ KAB İ N İ MODEL İ ............................................................. 28 3.1. Giri ş .......................................................................................................... 28 3.2. Kamyon Titre ş im Modeli ve Hareket Denklemleri . ................................... 30 3.3. Sonuç . ...................................................................................................... 33 4. SONUÇ VE ÖNER İ LER ................................................................................. 34 KAYNAKLAR ..................................................................................................... 46 EKLER ................................................................................................................ 48 ÖZGEÇM İŞ ......................................................................................................... 63 iii
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TABLO L İ STES İ Sayfa No Tablo 2.1 Yol Pürüzlülü ğ ü S ı n ı fland ı rma Tasar ı s ı ......................................... 19 Tablo 2.2 Titre ş im Duyarl ı l ı ğ ı Kareleri De ğ erleri. ........................................... 23 Tablo 4.1 1. Optimizasyon Modeli Giri ş ve Sonuç De ğ erleri Tablosu . ....... 37 Tablo 4.2 2. Optimizasyon Modeli Giri ş ve Sonuç De ğ erleri Tablosu. ...….… 40 Tablo 4.3 3. Optimizasyon Modeli Giri ş ve Sonuç De ğ erleri Tablosu . ..….… 42 Tablo E.1 Kamyon Titre ş im Modeli Teknik Büyüklük Bilgileri Tablosu. .......... 62 iv
Background image of page 4
Ş EK İ L L İ STES İ Sayfa No Ş ekil 1.1 Ş ekil 1.2 Ş ekil 1.3 Ş ekil 1.4 Ş ekil 2.1 Ş ekil 2.2 Ş ekil 2.3 Ş ekil 2.4 Ş ekil 2.5 Ş ekil 2.6 Ş ekil 2.7 Ş ekil 2.8 Ş ekil 2.9 Ş ekil 2.10 Ş ekil 2.12 Ş ekil 3.1 Ş ekil 3.2 Ş ekil 3.3 Ş ekil 3.4 Ş ekil 3.5 Ş ekil 4.1 Ş ekil 4.2 Ş ekil 4.3 Ş ekil 4.4 Ş ekil 4.5 Ş ekil 4.6 Ş ekil A.1 Ş ekil A.2 Ş ekil A.3 Ş ekil A.4 Ş ekil A.5 Ş ekil A.6 Ş ekil A.7 Ş ekil A.8 Ş ekil B.1 : Kamyon Sürücü Kabini Yatay Sönümleyicileri……. ................ ….
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 72

Kamyon-surucu-kabini-suspansiyonu-optimizasyonu-optimization-of-truck-cab-suspension-system

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online