{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lastik-tekerlekli-yukleyicilerin-tasiyici-kol-tasariminin-iyilestirilmesi-improvement-of-the-wheel-l

Lastik-tekerlekli-yukleyicilerin-tasiyici-kol-tasariminin-iyilestirilmesi-improvement-of-the-wheel-l

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ LAST İ K TEKERLEKL İ YÜKLEY İ C İ LER İ N TA Ş IYICI KOL TASARIMININ İ Y İ LE Ş T İ R İ LMES İ Ahmet Cihan ÇOLPAN YÜKSEK L İ SANS TEZ İ TASARIM VE İ MALAT MÜHEND İ SL İĞİ ANAB İ L İ M DALI GEBZE 2007
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
II T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ LAST İ K TEKERLEKL İ YÜKLEY İ C İ LER İ N TA Ş IYICI KOL TASARIMININ İ Y İ LE Ş T İ R İ LMES İ Ahmet Cihan ÇOLPAN YÜKSEK L İ SANS TEZ İ TASARIM VE İ MALAT MÜHEND İ SL İĞİ ANAB İ L İ M DALI TEZ DANI Ş MANI Doç. Dr. Fehmi ERZ İ NCANLI GEBZE 2007
Background image of page 2
III GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS JÜRİ ONAY FORMU G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun …………….. tarih ve …………… sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından …………/………/………… tarihinde tez savunma sınavı yapılan ……………………..’ın tez çalışması ………………………….. Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. JÜRİ ÜYE (TEZ DANIŞMANI) : ÜYE : ÜYE : ONAY G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ……………………………. tarih ve ……………/………….. sayılı kararı. İMZA/MÜHÜR
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
IV ÖZET TEZ İ N BA Ş LI Ğ I : Lastik Tekerlekli Yükleyicilerin Ta ş ıyıcı Kol Tasarımının İ yile ş tirilmesi YAZAR ADI : Ahmet Cihan ÇOLPAN Günümüzde her alanda inanılmaz hızla geli ş mekte olan teknoloji, beraberinde insanlara modern ve rahat ya ş am ko ş ulları sunmaktadır. Artan nüfus nedeni ile bu ya ş am ko ş ullarının devam ettirilmesi amacı ile yeni yerle ş im yerlerinin ve sanayi kurulu ş larının kurulması gerekmektedir. Bu yapıla ş manın önemli unsurlarından bir tanesi de i ş makineleridir. Geli ş en teknoloji ile beraber i ş makineleri de hızlı bir de ğ i ş im geçirmektedir. Günümüzde operatör konforunun dü ş ünüldü ğ ü, kullanıcı dostu, dayanıklı ve çevreye saygılı i ş makineleri üretilmektedir. İş makineleri sektöründe artan rekabetten dolayı maliyet çok önemli bir parametre haline gelmi ş tir. Maliyeti azaltmak için imalat zamanı, i ş çilik ve malzeme gibi konularda ara ş tırma geli ş tirme çalı ş maları yapılmaktadır. Bu çalı ş mada i ş makinelerinin bir çe ş idi olan “Lastik Tekerlekli Yükleyicinin” önemli parçalarından olan ta ş ıyıcı kol incelenmi ş tir. Farklı ta ş ıyıcı kol tasarımları birbirleri ile kar ş ıla ş tırılmı ş , sonuç olarak geleneksel Z-bar ta ş ıyıcı kol tasarımına göre avantajları oldu ğ undan Volvo 110 E model lastik tekerlekli yükleyicinin TP ta ş ıyıcı kolu tercih edilerek modellenmi ş tir. TP ta ş ıyıcı kol Solidworks programından yararlanılarak modellenmi ş tir. Modellenen ta ş ıyıcı kol için seçilen
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 97

Lastik-tekerlekli-yukleyicilerin-tasiyici-kol-tasariminin-iyilestirilmesi-improvement-of-the-wheel-l

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online