Lastik-tekerlekli-yukleyicilerin-tasiyici-kol-tasariminin-iyilestirilmesi-improvement-of-the-wheel-l

Lastik-tekerlekli-yukleyicilerin-tasiyici-kol-tasariminin-iyilestirilmesi-improvement-of-the-wheel-l

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ LAST İ K TEKERLEKL İ YÜKLEY İ C İ LER İ N TA Ş IYICI KOL TASARIMININ İ Y İ LE Ş T İ R İ LMES İ Ahmet Cihan ÇOLPAN YÜKSEK L İ SANS TEZ İ TASARIM VE İ MALAT MÜHEND İ SL İĞİ ANAB İ L İ M DALI GEBZE 2007 II T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ MÜHEND İ SL İ K VE FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ LAST İ K TEKERLEKL İ YÜKLEY İ C İ LER İ N TA Ş IYICI KOL TASARIMININ İ Y İ LE Ş T İ R İ LMES İ Ahmet Cihan ÇOLPAN YÜKSEK L İ SANS TEZ İ TASARIM VE İ MALAT MÜHEND İ SL İĞİ ANAB İ L İ M DALI TEZ DANI Ş MANI Doç. Dr. Fehmi ERZ İ NCANLI GEBZE 2007 III GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS JÜRİ ONAY FORMU G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun …………….. tarih ve …………… sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından …………/………/………… tarihinde tez savunma sınavı yapılan ……………………..’ın tez çalışması ………………………….. Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. JÜRİ ÜYE (TEZ DANIŞMANI) : ÜYE : ÜYE : ONAY G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ……………………………. tarih ve ……………/………….. sayılı kararı. İMZA/MÜHÜR IV ÖZET TEZ İ N BA Ş LI Ğ I : Lastik Tekerlekli Yükleyicilerin Ta ş ıyıcı Kol Tasarımının İ yile ş tirilmesi YAZAR ADI : Ahmet Cihan ÇOLPAN Günümüzde her alanda inanılmaz hızla geli ş mekte olan teknoloji, beraberinde insanlara modern ve rahat ya ş am ko ş ulları sunmaktadır. Artan nüfus nedeni ile bu ya ş am ko ş ullarının devam ettirilmesi amacı ile yeni yerle ş im yerlerinin ve sanayi kurulu ş larının kurulması gerekmektedir. Bu yapıla ş manın önemli unsurlarından bir tanesi de i ş makineleridir. Geli ş en teknoloji ile beraber i ş makineleri de hızlı bir de ğ i ş im geçirmektedir. Günümüzde operatör konforunun dü ş ünüldü ğ ü, kullanıcı dostu, dayanıklı ve çevreye saygılı i ş makineleri üretilmektedir. İş makineleri sektöründe artan rekabetten dolayı maliyet çok önemli bir parametre haline gelmi ş tir. Maliyeti azaltmak için imalat zamanı, i ş çilik ve malzeme gibi konularda ara ş tırma geli ş tirme çalı ş maları yapılmaktadır. Bu çalı ş mada i ş makinelerinin bir çe ş idi olan “Lastik Tekerlekli Yükleyicinin” önemli parçalarından olan ta ş ıyıcı kol incelenmi ş tir. Farklı ta ş ıyıcı kol tasarımları birbirleri ile kar ş ıla ş tırılmı ş , sonuç olarak geleneksel Z-bar ta ş ıyıcı kol tasarımına göre avantajları oldu ğ undan Volvo 110 E model lastik tekerlekli yükleyicinin TP ta ş ıyıcı kolu tercih edilerek modellenmi ş tir. TP ta ş ıyıcı kol Solidworks programından yararlanılarak modellenmi ş tir. Modellenen ta ş ıyıcı kol için...
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2012 for the course ME me1001 taught by Professor Aliveli during the Spring '11 term at Erciyes Üniversitesi.

Page1 / 97

Lastik-tekerlekli-yukleyicilerin-tasiyici-kol-tasariminin-iyilestirilmesi-improvement-of-the-wheel-l

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online