Otomotiv-amortisorlerinin-etkinlik-ve-sonumleme-kabiliyetlerinin-incelenmesi-an-investigation-of-eff

Otomotiv-amortisorlerinin-etkinlik-ve-sonumleme-kabiliyetlerinin-incelenmesi-an-investigation-of-eff

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OTOMOT İ V AMORT İ SÖRLER İ N İ N ETK İ NL İ K VE SÖNÜMLEME KAB İ L İ YETLER İ N İ N İ NCELENMES İ Turgay ERG İ N YÜKSEK L İ SANS TEZ İ MAK İ NA E Ğİ T İ M İ GAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA Turgay ERG İ N tarafından hazırlanan OTOMOT İ V AMORT İ SÖRLER İ N İ N ETK İ NL İ K VE SÖNÜMLEME KAB İ L İ YETLER İ N İ N İ NCELENMES İ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun oldu ğ unu onaylarım. Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Tez Yöneticisi Bu çalı ş ma, jürimiz tarafından oy birli ğ i ile Makina E ğ itimi Anabilim Dalında Yüksek lisans tezi olarak kabul edilmi ş tir. Ba ş kan : : Prof. Dr. Selim ÇET İ NKAYA Üye : Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Üye : Prof. Dr. Mehmet ERO Ğ LU Üye : Doç. Dr. Atilla KOCA Üye : Doç. Dr. Adnan SÖZEN Tarih : 12/09/2006 Bu tez, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygundur. TEZ B İ LD İ R İ M İ Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranı ş ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunuldu ğ unu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalı ş mada orijinal olmayan her türlü kayna ğ a eksiksiz atıf yapıldı ğ ını bildiririm. Turgay ERG İ N iv OTOMOT İ V AMORT İ SÖRLER İ N İ N ETK İ NL İ K VE SÖNÜMLEME KAB İ L İ YETLER İ N İ N İ NCELENMES İ (Yüksek Lisans Tezi) Turgay ERG İ N GAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ Eylül 2006 ÖZET Ta ş ıt süspansiyon sisteminde amortisör büyük önem ta ş ımaktadır. İ yi bir sürü ş konforu ve sürü ş güvenli ğ i için amortisör görevini eksiksiz yapmalıdır. Sürücü beklentilerine ba ğ lı olarak kullanılan amortisör çe ş idi sürü ş konforu ve güvenli ğ ini büyük oranda etkilemektedir. Ayrıca, amortisörler zaman içersinde sönümleme kabiliyetlerinin bir kısmını kaybetmektedirler. Bu amortisör kayıpları kullanım ş artları kadar, kullanılan amortisör çe ş idine de ba ğ lıdır. Farklı tip amortisörlerin yıpranma oranları farklıdır. Bu çalı ş mada, farklı tip amortisörlerin sönümleme kabiliyetlerini incelemek üzere laboratuar tipi bir test cihazı kullanılmı ş tır. Deneylerde hidrolik ve gazlı tip teleskopik amortisörler kullanılmı ş ve deney sonuçları Matlab / Simulink programıyla elde edilmi ş olan simülasyon sonuçlarıyla kar ş ıla ş tırılmı ş tır. Bunun yanında, amortisörlerin aynı kapasite ve özellikteki benzerleri çe ş itli kilometreler yapmı ş ta ş ıtlardan sökülerek test edilmi ş tir. Sonuç olarak, bütün amortisörlerin kullanımla birlikte etkinliklerinin azaldı ğ ı gözlenmi ş fakat büyük sönümleme katsayılı amortisörlerde kaybın daha fazla oldu ğ u sonucuna varılmı ş tır....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 104

Otomotiv-amortisorlerinin-etkinlik-ve-sonumleme-kabiliyetlerinin-incelenmesi-an-investigation-of-eff

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online