{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

altenerkaydersnot - ALTERNAT İ F ENERJ İ KAYNAKALARI(Ders...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ALTERNAT İ F ENERJ İ KAYNAKALARI (Ders Notlar ı ) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji i ş yapabilme kabiliyeti olarak tan ı mlan ı r. Endüstriyel manada insanl ı ğ ı huzuru ve refah ı için hizmet veren her enerji türü mühendislik ilgi alan ı na girer. Günümüzde, endüstrinin en temel enerji tüketimi elektrik enerjisi olup, onu ı s ı nma veya ı s ı tma amaçl ı fosil yak ı tlar (petrol, kömür, do ğ al gaz...) takip etmektedir. Geçmi ş ten günümüze elektrik ekseriyetle hidrolik santraller vas ı tas ı yla üretilmektedir. Arazi yap ı s ı ve nehir potansiyeli uygun olmayan ülkeler ise termik santraller vas ı tas ı yla elektrik ihtiyac ı n ı kar ş ı lam ı ş lard ı r. Tüm ülkeler yine ı s ı nma ihtiyac ı n ı kömür veya petrol ile kar ş ı lamaktad ı rlar. Di ğ er taraftan enerji ve yak ı t talebi sürekli olarak artmaktad ı r. Dolay ı s ı yla hidrolik santraller veya termik santraller vas ı tas ı yla ve kömür veya petrol vas ı tas ı yla yak ı t talebi kar ş ı lanamaz hale gelmesi kaç ı n ı lmaz bir gelecektir. Özellikle kömür ve petrol rezervlerinin s ı n ı rl ı olmas ı ve bir gün mutlaka bitecek olmas ı gelecek enerji talebini planlayan enerji projeksiyonlar ı n çok önemle de ğ erlendirilmektedir. Bugün, petrol sava ş lar ı olarak tan ı mlanabilecek Körfez veya Afganistan krizleri göstermektedir ki, enerji endüstri ihtiyac ı yan ı nda çok büyük bir uluslar aras ı ba ğ ı ms ı zl ı k yönü de vard ı r. Ülke politikalar ı nda hemen hemen enerji ba ş rolü oynamaktad ı r. Bir noktada bir ülkenin ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı “ art ı k kendi enerjisini kar ş ı layabilme potansiyeli” ile belirlenmektedir. Enerji olmadan endüstri, endüstri olmadan refah ve mutlu toplum veya ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı n ı koruyabilme yetene ğ i olmayaca ğ ı için enerjisiz bir ülke siyaseti dü ş ünülemez. Bahsedilen krizler ve 1974 y ı l ı nda meydana gelen ve petrol fiyatlar ı n ı n a ş ı r ı yükselmesi ile sonuçlanan petrol krizi enerjinin önemini ortaya koymaktad ı r. Petrol fiyatlar ı ndaki art ı ş , petrol ba ğ ı ml ı s ı ülkelerde ekonomik krizlere, ekonomik krizlerde halk ayaklanmas ı na, böylecede d ı ş ülkelerin müdahelesine ortam haz ı rlam ı ş t ı r. Bu ülkeler hayatlar ı n ı idame ettirmek için IMF politikalar ı na mahkum olarak ba ğ ı ms ı zl ı klar ı ndan belirli ölçüde fedakarl ı k etmi ş lerdir. Bununla birlikte, 1974 petrol krizinde sanayile ş mi ş ülkeler teknolojileri ve sanayi ürünleri ihracatlar ı vas ı tas ı yla, geni ş ölçüde petrol kaynaklar ı na sahip de ğ ilken, hafif bir s ı k ı nt ı ile ba ğ ı ms ı zl ı klar ı ndan ödün vermeden atlatm ı ş lard ı r. Hatta benzer bir duruma tekrar dü ş memek için enerji ba ğ ı ms ı z hale gelmenin yöntemlerini aram ı ş lard ı r. Petrol, kömür ve hidrolik potansiyele dayanmayan, bilimsel terminolojide Alternatif Enerji...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 66

altenerkaydersnot - ALTERNAT İ F ENERJ İ KAYNAKALARI(Ders...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online