{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

VÄ°ZE1112GÃœZ

VÄ°ZE1112GÃœZ - ERCYES...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ 2011–2012 Ö Ğ RET İ M YILI GÜZ YARIYILI V İ ZE PROGRAMI Veri Yapıları, Yazılım Mühendisli ğ i, Veri Madencili ğ ine Giri ş ve Mikroi ş lemciler derslerinin ikinci vize sınavları ödev olarak yapılacaktır. Ayrıntı için ders sorumluları ile görü ş ün. D1-105 Elektronik Mühendisli ğ i Katı büyük salon D1-104 Elektronik Mühendisli ğ i dersli ğ i 104 Bilgisayar Mühendisli ğ i Sınav Salonu 101 Bilgisayar Mühendisli ğ i dersli ğ i 102 Bilgisayar Mühendisli ğ i dersli ğ i 103 Bilgisayar Mühendisli ğ i dersli ğ i G-106 Mekatronik Mühendisli ğ i dersli ğ i G-105 Mekatronik Mühendisli ğ i dersli ğ i TAR İ H SAAT DERS İ N ADI SIN Ö Ğ RET İ M ELEMANI SIN.SAL 21 KASIM 11 PAZARTES İ 10.00-12.00 B İ YOMED İ KAL MÜH. G İ R İŞ B-4 SEMRA İ ÇER 101 15.00-17.00 L İ NEER CEB İ R B-1 ALPER BA Ş TÜRK MUZAFFER ATASOY 104-101-G106 22 KASIM 11 SALI 10.00-12.00 D İ FERANS İ YEL DENK. B-2 B İ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}