{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

stack-queue_tr - Yiin ve Kuyruk Yiin ve Kuyruk Sunum 2 Yiin...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yığın ve Kuyruk
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yığın ve Kuyruk / Sunum 2 Yığın İçerik Yığın SVT Yığının temel işlemleri Pushing, popping etc. Yığının gerçekleştirilmesi dizilerle bağlantılı listelerle
Background image of page 2
Yığın ve Kuyruk / Sunum 3 Yığın SVT Yığın kısıtlanmış bir liste olarak tanımlanabilir. ekleme ve silme sadece listenin tepesinden (top) yapılabilir. Diğer uç alt (bottom) olarak isimlendirilir. Temel İşlemler: Push: ekle işleminin eşdeğeridir Pop: en son eklenen elemanı siler Top: en son eklenen elemanı pozisyonunu tutar.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yığın ve Kuyruk / Sunum 4 Yığın SVT Yığınların esnekliği sınırlıdır. fakat uygulanması daha etkili ve kolaydır. Yığınlar LIFO (Last In, First Out) listeler olarak bilinirler. Eklenen en son eleman, her zaman çağrılan ilk eleman olacaktır.
Background image of page 4
Yığın ve Kuyruk / Sunum 5 Push ve Pop Birincil işlemler : Push and Pop Push Yığının tepesine bir eleman ekle Pop Yığının tepesindeki elemanı sil A tepe(top) boş yığın top top top push:eleman ekle push:yeni  eleman ekle A B pop A
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yığın ve Kuyruk / Sunum 6 Yığınların Gerçekleştirilmesi Bir yığını gerçekleştirmek için herhangi bir liste gerçekleştirilmesi kullanılabilir. Diziler ( statik : en başta yığının boyutu belirtilmeli) Bağlantılı listeler ( dinamik : asla dolmaz) Dizi ve bağlantılı liste gerçekleştirmeleri görülecek. Öncelikle dizi gerçekleştirmesini görelim.
Background image of page 6
Yığın ve Kuyruk / Sunum 7 Dizi Gerçekleştirmesi En başta dizi boyutunun belirtilmesi gerekir. Her yıpında TopOfStack bilgisi tutulur. boş bir yığın için , TopOfStack -1 olarak ayarlanır. Push (1) TopOfStack değerini 1 arttır. (2) Yığın[TopOfStack] = X atamasını yap. Pop (1) Return deperine Stack[TopOfStack] olarak ayarla. (2) TopOfStack değerini 1 azalt. Bu işlemler çok hızlı yapılır. Karmaşıklığı sabit zamandır.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yığın ve Kuyruk / Sunum 8 Stack sınıfı class Stack { public: Stack(int size = 10 ); // constructor ~Stack() { delete [] values; } // destructor bool IsEmpty() { return top == -1; } bool IsFull() { return top == maxTop ; } double Top(); void Push(const double x); double Pop(); void DisplayStack(); private: int maxTop ; // max stack size = size - 1 int top; // current top of stack double* values; // element array };
Background image of page 8
Yığın ve Kuyruk / Sunum 9 Stack sınıfı Stack in özellikleri maxTop : yığının maksimum boyutu top : yığının tepesini gösteren indeks values : yığın elemanlarını depolayan diziyi işaret eder. Stack in işlemleri IsEmpty : eğer yığın boş ise true, diğer durumda ise false dönderir. IsFull
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

stack-queue_tr - Yiin ve Kuyruk Yiin ve Kuyruk Sunum 2 Yiin...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online